Barnehagen skal, i samarbeid med hjemmet, ta vare på barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Hvem kan få tjenesten?

Barn under skolepliktig alder, bosatt i Oppegård kommune.

Innhold i tjenesten

Innholdet i barnehagen bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I kommunale barnehager legger vi vekt på:

 • Lek – som grunnleggende livs- og læringsform
 • Sosial kompetanse – for å gi barn tro på seg selv og ferdigheter i å samhandle med andre
 • Språk – som kommunikasjonsmiddel og redskap for å uttrykke egne tanker og følelser
 • Natur – som kilde til opplevelser og aktiviteter til alle årstider
 • Helse- og miljøarbeid – som grunnlag for livskvalitet og bærekraftig utvikling

Barnehagene jobber med disse områdene og rammeplanen for øvrig, og er omtalt i barnehagens årsplan og virksomhetsplan.

Hva kan du forvente for barnet ditt?

 • Trygghet og omsorg
 • At barnets behov og meninger blir tatt på alvor
 • Et miljø preget av lek og læring, humor og glede
 • Et fellesskap hvor barnet opplever vennskap med andre barn
 • Et faglig miljø med engasjerte og motiverte ansatte
 • Rutiner som ivaretar barnets sikkerhet

Hva kan du forvente som foresatt?

 • Å bli møtt med respekt
 • Et personale som gir og mottar informasjon om ditt barn og viser interesse for dine synspunkter
 • En årsplan for det pedagogiske arbeidet og informasjon om det som skjer i barnehagen
 • Mulighet for innflytelse i hverdagen og gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg
 • Tilbud om minst en foreldresamtale per barnehageår
 • Minst ett foreldremøte per barnehageår
 • At barnehagen samarbeider med andre tjenester (skole, helsestasjon, PPT og barnevern)

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du:

 • Setter av tre dager når barnet begynner i barnehagen
 • Bidrar til åpen kommunikasjon og godt samarbeid
 • Gjør deg kjent med barnehagens planer og rutiner
 • Gir og mottar informasjon, som har betydning for barnet
 • Gir tilbakemeldinger på hva som er bra og hva som kan gjøres bedre i barnehagen
 • Deltar på foreldresamtaler, møter og arrangement i barnehagen
 • Respekterer barnehagens åpningstid
 • Sørger for at barnet har hensiktsmessige klær og nødvendig utstyr
 • Holder barnet hjemme når det er sykt

Samspill

Som foresatt kan du medvirke gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU).

Praktiske opplysninger

Når du er blitt tildelt og har takket ja til en barnehageplass får du informasjon fra barnehagen. Barnehagen sender ut et velkomstbrev eller en velkomst e-post med nærmere informasjon om oppstart og oppstartsdato.

Pris for tjenesten

Her finner du mer informasjon om betalingssatser og betalingsregler.

Hvordan få tjenesten - søknadsprosess

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Du kan også søke om plass utenom hovedopptaket. Her finner du mer informasjon om hvordan du søker barnehageplass.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Du finner telefonnummer, e-post og besøksadresse til samtlige barnehager under hver barnehageside. Alle barnehagene har felles postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn. Du kan også kontakte administrasjonen på rådhuset på telefon 66 81 90 90.

Andre opplysninger

Hvis du opplever at forventningene i barnehagetilbudet ikke innfris, eller du har spørsmål, forslag til forbedringer, ros eller ris, kontakter du pedagogisk leder eller virksomhetsleder. Barnehagen henter også inn synspunkter fra foresatte via brukerundersøkelser som gjennomføres jevnlig. Resultatene brukes i arbeidet med å opprettholde kvaliteten og videreutvikle tilbudet.