Selv om Sofiemyr skole skal rives i løpet av noen år, er det en klar forutsetning at alle myndighetspålagte krav skal være tilfredsstilt – til og med siste dag skolen er i bruk.

- Det stilles selvsagt like strenge krav til inneklima ved Sofiemyr skole som ved alle andre bygg i kommunen, sier kommunalsjef for eiendom og bydrift, Ellen Wibe.

Har gjort flere undersøkelser

Oppegård kommune ved Eiendom, Drift & Vedlikehold har i de senere år gjennomført flere inspeksjoner og kontroller av innemiljøet på Sofiemyr skole, relatert til radon, støy, fuktighetsmålinger, ventilasjonsmålinger og soppsporeforekomster.

Ikke store avvik

På Sofiemyr skole har det ikke vært rapportert om stort avvik i oppholdsrom på noen av de siste års inspeksjoner for soppforekomster.

Det er funnet gjentagende tilfeller av soppsporer på skolen, noe som er relativt normalt da soppsporer finnes naturlig i uteluften.

Det ble ved siste inspeksjon i mars, påvist forhøyede verdier for enkelte muggsopp og bakterier. Mengdene overskrider til en viss grad det som er normalt i bygninger uten fukt- og muggsoppskader. På ett av kontorene er det sett sporer fra muggsopp, som er typisk ved fuktskader i bygninger.
Ingen av prøveresultatene hadde så store forekomster at det ble klassifisert som et stort avvik at tiltak må iverksettes, men ble vurdert som middels avvik hvor tiltak bør gjennomføres.

Disse tiltakene gjøres nå

Vi gjør nå flere tiltak, samtidig som vi følger utviklingen tett.

Vi åpner opp vegger og tak på rektors kontor og ser etter fuktproblematikk.

Vi foretar full nedvasking av skolen oftere enn vanlig, to ganger årlig. Dette for å redusere deponert støv, som igjen vil redusere risikoen for soppsporer. Dette vil gjøres like etter skoleslutt, slik at vi kan gjennomføre en ny kontroll før skolestart.

Dersom det viser seg at det blir behov for flere tiltak, vil det gjennomføres.