Tema for tilsynet var skolenes arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø, jf. opplæringsloven kapittel 9a, og kommunens rutiner for å følge opp  arbeidet. Fylkesmannen påpekte flere forhold i Oppegårdskolen, spesielt når det gjaldt skriftlig dokumentasjon av rutiner.

Gode systemer og rutiner

På bakgrunn av innspill fra Fylkesmannen har kommunen jobbet systematisk med å forbedre rutiner og rette alle forhold som er påpekt. Vi har blant annet laget en «handlingsløype», som skolene skal følge ved mistanke om, eller varsel om mobbing. Skolene har også hatt en grundig gjennomgang av alle rutiner og styrket sine kontrollsystemer. Vi har også videreført tiltak vi mener fungerer godt og satt i gang nye tiltak.   

Kommunen har opplevd samarbeidet med fylkesmannen som lærerikt.
Fylkesmannens tilsyn er nå i sin helhet er lukket.