Tilsynet skulle også avklare om Oppegård kommune har et forsvarlig system for å vurdere om skolene oppfyller kravene om forvaltningskompetanse i forvaltningsloven og opplæringsloven. Tilsynet er en del av et felles nasjonalt tilsyn i 2018–2021.

Hovedpunktene i tilsynet

  •     Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak
  •     Enkeltvedtak om spesialundervisning
  •     Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
  •     Skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd

Alle elever skal ha godt utbytte av opplæringen

Det overordnede målet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at alle elever får godt utbytte av opplæringen. For å sikre dette inneholder opplæringsloven egne rettigheter for elever med behov for særskilt tilrettelegging.  Loven gir skoleeier og skoleledere omfattende plikter når det gjelder rutiner og tiltak som skal sikre at alle får den opplæringen de har rett til.

Slik er tilsynet gjennomført

Tilsynet er basert på egenvurdering, skriftlig dokumentasjon og intervju med ledelsen, kommunalsjef, to skolefaglige rådgivere og koordinator for spesialundervisning på skolen. Rektor fatter enkeltvedtak om spesialundervisning og enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. Skoleeier har ansvaret for at skolene oppfyller forvaltningslovens krav til enkeltvedtak.

Nye rutiner og tiltak

Tilsynet viste at enkeltvedtakene må være tydeligere på enkelte områder for å sikre elevens rettigheter. Det gjelder enkeltvedtak både for spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Derfor har kommunen revidert malene for vedtak, som alle skolene nå bruker.  

Tilsynet viste også at skoleeier ikke hadde gode nok rutiner for å følge opp skolenes forvaltning av enkeltvedtak. Vi har derfor innført en rutine for å kontrollere enkeltvedtakene. Hvis vi oppdager at enkeltvedtakene ikke oppfyller kravene i loven, må skolen rette opp dette innen en avtalt frist.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt skolefaglig rådgiver Gro Aarskaug eller Ellen Aas på telefon 66 81 90 90.