Tilskuddsordningen er for barn og ungdom, som er berørt av fattigdomsproblemer. Familiene til de berørte inngår i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Formålet
Tilskuddsordningen er ment å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Ordningen er et virkemiddel for å gi flere barn og ungdom mulighet til å delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Hvem kan søke?
a) Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Opplys hvilken kommune tiltakene foregår i. De respektive kommunene vurderer og prioriterer søknadene.

b) Frivillige organisasjoner, som arbeider for å gi tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, kan søke direkte til Bufdir. Organisasjonens sentralledd må sende søknaden. Hvert enkelt tiltak må omfatte deltakere i målgruppen fra minst tre kommuner. Søknaden er ikke omfattet av punkt a, og Bufdir behandler den.

Organisasjoner som søker og mottar tilskudd direkte, vil ikke få midler til de samme tiltakene via underliggende ledd som sender søknad til kommunen. Underliggende ledd er lokallag, regionalledd eller andre enheter sentralleddet styrer eller eier. Rundskrivet gir mer detaljert informasjon om ordningen og veilederen omtaler søknadsprosedyre, formål mm.

Søknad
Alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsskjema på Altinn. Oppegård kommune skal deretter vurdere og prioritere søknadene, som Bufetat ferdigbehandler. Søkere må lese rundskrivet, som regulerer tilskuddsordningen. Se nettsiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider

Mer informasjon?
Har du spørsmål, kontakt rådgiver Trond Therkelsen i Oppegård kommune på tlf. 66 81 90 02 eller på e-post til Trond Therkelsen