Dette er kriteriene:

  • Tilskuddet kan benyttes til nye eller oppgradering av eksisterende anlegg og tiltak
  • Anleggene/tiltakene skal være åpne for alle
  • Anleggene/tiltakene kan ligge i eller i tilknytning til boområder, sentra, natur- og friluftsområder eller andre oppholdssteder
  • Tilskuddet kan benyttes til vedlikehold og innkjøp av materiell og utstyr når dette er til eksisterende nærmiljøanlegg/tiltak, og søker skal gjøre arbeidet gjennom dugnadsinnsats
  • Anlegget/tiltaket skal ha minimum fem års varighet

Hvem kan søke?

Velforeninger, grendelag og andre frivillige organisasjoner, som er registrert i Enhetsregisteret kan søke. Tilskuddet blir utbetalt i desember og må brukes innen utgangen av påfølgende år. For nærmere opplysninger, kontakt Vegard Petersen, tlf. 66 81 90 90.

Søknad

Søknaden sendes på e-post til Oppegård kommune, eller til Oppegård kommune, Idrett og friluftsliv, Postboks 510, 1411 Kolbotn 

Søknadsskjema for tilskudd til nærmiljøtiltak

Søknadsfrist: 1. september