• Tilskuddet kan benyttes til nye eller oppgradering av eksisterende anlegg og tiltak.
  • Anleggene/tiltakene skal være åpne for alle.
  • Anleggene/tiltakene kan ligge i eller i tilknytning til boområder, sentra, natur- og friluftsområder eller andre oppholdssteder.
  • Tilskuddet kan benyttes til vedlikehold og innkjøp av materiell og utstyr når dette er til eksisterende nærmiljøanlegg/tiltak, og søker skal gjøre arbeidet gjennom dugnadsinnsats
  • Anlegget/tiltaket skal ha minimum fem års varighet.

Hvem kan søke?

Velforeninger, grendelag og andre frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret. Tilskuddet utbetales i desember og skal brukes innen utgangen av påfølgende år.

Mer informasjon?

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Vegard Sines Petersen, tlf. 66 81 90 90 eller på e-post til Vegard Sines Petersen.
Søknaden sendes elektronisk via kommunes nettside for kultur og fritid – Tilskuddsordninger. (punkt 6)

Søknadsfrist: 1. september 2016.