Hvem kan få tilskudd til etablering?

Enkeltpersoner eller husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er økonomisk behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å bli vurdert for tilskudd.

Tilskudd til enkeltpersoner kan normalt bare tildeles én gang. Vi forutsetter at det er tilgjengelige offentlige budsjettmidler.

Hva kan det gis tilskudd til?

  • etablering i egen bolig
  • refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen

Vilkår

Tilskuddet gis som et avdrags- og rentefritt lån over 20 år som avskrives med 5 % per år. Det kreves som hovedregel pant i boligen. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom forutsetningene for tildelingen ikke overholdes.

Les mer på Husbankens nettsider

Hvordan søke?

Les mer om hvordan du søker på Husbankens nettsider