Ergoterapitjenesten kan gi råd om tilpasning av bolig og gi en faglig vurdering som vedlegg til søknad om tilskudd/lån til tilpasning. Ergoterapitjenesten kan man kontakte på e-post: Ergoterapi eller ved å ringe kommunens sentralbord 66 81 90 90.

I spesielt komplekse boligtilpasningssaker kan Oppegård kommunes Boligteam trekkes inn som en ekstra ressurs.

Hva er Boligteamet?

Boligteamet er et kompetanseteam, som kan kontaktes ved komplekse tilpasninger av bolig. Teamet har deltagere fra flere virksomheter i kommunen:

 • Helsetjenesten – ergoterapeut
 • Byggesak og geodata
 • Eiendom

Teamet har tverretatlig kompetanse på følgende områder:

 • Tilrettelegging av bolig ved nedsatt funksjonsevne
 • Økonomiske tilskuddordninger ved boligtilpasning
 • Byggeteknikk
 • Byggesak

Når kan boligteamet kontaktes?

 • Når det er behov for å tilpasse boligen på grunn av varig og vesentlig funksjonsnedsettelse
 • Så tidlig som mulig, helst før eventuelle arkitekttegninger lages
 • Når det er vurdert hvor store kostnader brukeren selv kan dekke ved boligtilpasninger
 • Behovet kan gjelde både adkomst til boligen og forflytning mellom ulike rom/ etasjer

Heistilskudd fra NAV Hjelpemiddelsentral

Enkelte brukere som fyller kriteriene for å få trappeheis, løfteplattform eller rampe, kan få en bedre løsning ved å bygge om boligen eller ved å gjøre terrenginngrep. Vedkommende kan da søke om å få utbetalt et tilskudd istedenfor å få montert et hjelpemiddel. Vurdering av hva som er den beste løsningen gjøres av brukeren, Boligteamet og NAV Hjelpemiddelsentral i fellesskap. Endelig vedtak fattes av NAV Hjelpemiddelsentral.

Tilskudd fra Husbanken til etterinstallering av heis

Du kan søke tilskudd fra Husbanken til prosjektering og etterinstallering av heis. Husbanken kan gi tilskudd til inntil 50 % av kostnadene til prosjektering eller installering.

Les mer på Husbankens nettsider  

Norske Boligbyggelag har også informasjon om etterinstallering av heis på sine nettsider.

Les mer på Norske Boligbyggelags nettsider  

Mer informasjon

Les mer om tilskuddene på Husbankens nettsider.

Kontakt Boligteamet

Ønsker du hjelp fra Boligteamet må du først kontakte Ergoterapitjenesten, tlf. 66 81 90 90 eller på e-post til Ergoterapitjenesten