I plan og bygningsloven (§ 3-3) står det at "Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen." I Rikspolitiske retningslinjer settes det krav til kommunens planprosess. 

Ordningen i Oppegård

Kommunestyret har bestemt at ”en representant i administrasjonen tillegges funksjon med å ivareta barn og unges interesser i planleggingen”. Rådmannen har utpekt barne- og ungdomskonsulenten i kommunen til denne funksjonen. Vedkommende er kalt talsperson for barn og unge i plansaker (TABUP).

Ta kontakt!

Barne- og ungdomskonsulent Gro Pernille Smørdal, tlf. 66 81 50 21.