I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler vi om at det nå settes i gang detaljregulering for Tårnåsen senter. Tiltakshaver er Tårnåsen Senter AS. Asplan Viak AS er plankonsulent.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse og senterfunksjoner, samt et nytt handelstorg. Planområdet er ca. 17 daa, og er avsatt til sentrumsformål og kombinerte formål i kommuneplan for Oppegård kommune 2011 - 2022. Krav om konsekvensutredning er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning § 2d. Planen faller ikke inn under vilkårene for konsekvensutredning.

Har du innspill til planarbeidet, merk det med «Tårnåsen senter» og send det til

ASPLAN VIAK AS
v/ Christian Nord, Moerveien 5, 1430 Ås, eller på e-post.

Fristen er 17. august 2017.

Mer informasjon?

Kontakt Asplan Viak AS v. Christian Nord på telefon 41 20 98 40 hvis du har spørsmål om planarbeidet.