-  Vi kan ikke sammenligne støy på denne måten. Støy har ulik karakter og vi har derfor ulike støygrenser på forskjellige støykilder. Kilder med impulsstøy har strengere støygrenser enn andre.  For skytestøy gjelder maksnivåene. Støy oppleves også forskjellig fra person til person. De som lager støyen oppfatter den vanligvis annerledes enn de som blir berørt fordi de har kontroll på kilden. Støy som er uforutsigbar i tid og karakter oppleves ofte som ekstra belastende. Skytestøy er et eksempel på dette, sier fagleder Arild Øien i Oppegård kommune.

Kommunen har engasjert støyfaglig kompetanse

Konsekvensutredningen Støy fra skyte- og treningsaktiviteter kom få dager før høringsdokumentene. Det er komplisert å utrede støykonsekvenser for et anlegg med så mange ulike aktiviteter. I tillegg til egen støyfaglig fagkompetanse engasjerte kommunen derfor eksterne akustikere i arbeidet med høringsuttalelsen. Vi støttet oss også på faglitteratur, blant annet fra Folkehelseinstituttet. Da vi gjennomgikk konsekvensutredningen så vi at friluftsområder, boligområder, skoler og barnehager kan få støynivåer som er forbundet med støyplager. Vi så også at det er stor usikkerhet knyttet til beregningene av støyverdier i områdene i nærheten. I følge kommunens akustiske rådgiver kan også støysoneinndelingen bli vesentlig endret i praksis. Det er særlig stor usikkerhet knyttet til sprengningsstøy og lyd fra håndvåpen.

Krever tilstrekkelig støyreduserende tiltak

Innenfor fagmiljøet er det ulike oppfatninger av hvor stor belastning beredskapssenteret blir for omgivelsene, og det er betydelig usikkerhet knyttet til dette. Oppegård kommune har derfor hele tiden bedt Justis- og beredskapsdepartementet om å ta støy alvorlig. Departementet må legge et føre-var-prinsipp til grunn for planleggingen og sette inn tilstrekkelig støyreduserende tiltak. Dette er også omtalt i kommunens høringsuttalelse hvor det er påpekt flere viktige mangler og tiltak, blant annet:    

  • Ingen boliger, skoler eller barnehager skal utsettes for støynivåer over støygrensene i kommuneplanene for Oppegård og Ski.
  • Støyen fra senteret må reduseres og begrenses vesentlig i tid, mengde og antall støykilder.
  • Strid i bebygde områder (SIBO), sprengningsøvelser og bruk av flashbangs/øvelsesgranater på Taraldrud må ikke tillates før det er utarbeidet akseptable beregnings- og støyskjermingsmetoder.
  • Forslagstiller må forplikte seg til å opparbeide flere kompenserende tiltak for barn i nærområdene.