- Vi forventer at antall innbyggere øker utover i perioden, noe som gir press på infrastrukturen og utfordringer når det gjelder kapasitet i tjenestetilbudet, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.  

Tiltak for å møte innbyggernes behov for tjenester

Rådmannen møter dette ved å bygge omsorgsboliger, etablere flere barnehageplasser og satse på forebyggende arbeid. I årene framover vil han blant annet fokusere på folkehelse, idrett og tidlig innsats for barn og unge. I budsjettforslaget foreslås det å styrke både barnevernet, skolehelsetjenesten og hjemmetjenesten. Rådmannen vil også øke lærertettheten, få på plass mobbeombud, Newtonrom og etablere et tverrfaglig reguleringsteam for å sikre raske regulerings- og byggesaksprosesser.

Kapasitetsutvidelser 

I kommende økonomiplanperiode er det foreslått brutto investeringer på 3 500 mill. kroner. De største investeringene er innenfor skole, idrettsanlegg, pleie- og omsorg, vann og avløp samt infrastruktur i Kolbotn sentrum. Investeringene vil gi store kapasitetsutvidelser, moderne bygg og en standard som er i henhold til dagens krav og forventninger. 

Effektiviseringstiltak for bærekraftig økonomi 

For å saldere budsjettet for 2019 har rådmannen lagt inn innsparingstiltak på 20 mill. kroner og har ikke kompensert for prisøkning på varer og tjenester. Han foreslår ytterligere innsparingstiltak på ca. 10 mill. kroner.  For 2019 vil netto driftsresultat være negativt og budsjettet er saldert mot bruk av fond. Dette betyr at situasjonen er krevende utover i planperioden. Rådmannen vil imidlertid jobbe videre for å tilpasse driften til de økonomiske rammene.  

Drifts- og investeringsbudsjett 

Forslag til driftsbudsjett for 2019 er 2 189 mill. kroner, mot 2 007 mill. kroner i 2018. Netto driftsresultat er -33 mill. kroner (-1,5 % %). Grunnen til det negative driftsresultatet er først og fremst midlertidige utgifter som Oppegårds andel av utviklingsprosjekter i Nordre Follo og midlertidig skole på Solkollen. Rådmannen foreslår brutto investeringer for 3 500 kroner de neste fire årene. 

Nordre Follo kommune

Arbeidet med å etablere Nordre Follo kommune sammen med Ski fra 1. januar 2020 er godt i gang. Kommunene jobber målrettet for at kommunen på sikt skal nå de overordnede målene med kommunereformen og samarbeidsavtalen. Som del av arbeidet er det etablert et eget prosjekt for økonomisk politikk. Målet er å styrke forutsetningene for en bærekraftig økonomisk politikk i Nordre Follo. Dette skal skje gjennom tiltak som sikrer god økonomisk disiplin, høy kvalitet på budsjett- og økonomistyring, høy effektivitet i ressursbruken, og en rettferdig fordeling av kommunens budsjettrammer mellom virksomhetene.

Videre prosess

Rådmannens forslag blir behandlet i Formannskapet 14. november og i Kommunestyret 10. desember.

Se budsjettdokumentene