Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2016 er 1 801 mill. kroner. Forslag til investeringer er 1 532,2 mill. kroner de neste fire årene.

Befolkningsvekst
Kommunen forventer at antall innbyggere øker med ca. 6,5 % fram til 2019. Den største veksten kommer blant de eldre og spesielt i aldersgruppen over 80 år, som øker med 18 %. Befolkningsveksten gir press på infrastrukturen og utfordringer når det gjelder kapasitet i tjenestetilbudet.  

Tiltak for å møte innbyggernes behov for tjenester  
Kommunen møter dette ved å ta i bruk flere plasser på Høyås bo- og rehabiliteringssenter, bygge omsorgsboliger, etablere flere barnehageplasser, styrke arbeidet innenfor rus og psykiatri og starte opp Follo lokalmedisinske senter sammen med fem andre follokommuner. I årene framover vil kommunen fortsatt fokusere på tidlig innsats, hjemmebaserte tjenester og tiltak for barn og unge med utfordringer når det gjelder psykisk helse. Rådmannen foreslår videre å rehabilitere Kornmoveien 16 A, rehabilitere/bygge ny Sofiemyrhall og sette av midler til å rehabilitere/bygge en ny skole.

Folkehelse og miljø
Sosial ulikhet i helse er den største folkehelseutfordringen. For å møte utfordringen er kommunen opptatt av å tilrettelegge for deltakelse, fysisk aktivitet og for at innbyggerne tar gode valg. Folkehelse blir også ivaretatt ved gode miljømessige løsninger, gang- og sykkelveier og ved å bruke alternative energikilder. Rådmannen foreslår å videreføre arbeidet med å oppgradere vann- og avløpsnettet for å bedre vannkvaliteten i Kolbotnvannet og Gjersjøen.

Flyktninger
Oppegård må være forberedt på å gjøre en ekstra innsats i arbeidet med å motta og integrere flyktninger. Kommunen opprettet tre nye årsverk i 2015 og arbeider på tvers av fagområder for å få flyktningene raskt i arbeid eller utdanning.

Kommunereformen
Kommunereformen ble initiert våren 2014 og innebærer et utredningsansvar for alle kommuner. Kommunestyret har vedtatt å utrede en eventuell ny kommunestruktur i Follo, fordeler og ulemper ved en sammenslutning med Oslo, samt konsekvenser ved å la Oppegård være som i dag. Arbeidet blir ferdig til våren og danner grunnlaget for innbyggerdialog og en sak om forslag til kommunestruktur i juni 2016.

Effektiviseringstiltak for bærekraftig økonomi
Rådmannens forslag til budsjett for 2016 innebærer et netto driftsresultat på ca. 15 mill. kroner, eller 0,8 %. Fra 2017 vil netto driftsresultat være negativt og budsjettet er saldert mot bruk av fond. Dette betyr at situasjonen er svært krevende utover i planperioden. Rådmannen vil imidlertid jobbe videre for å tilpasses driften til de økonomiske rammene, og har fokus på bærekraftig økonomi og en robust organisasjon, som setter brukerne i fokus. Gjennom utviklingsprosjektet «Kultur for endring» arbeider kommunen for å bli mer utviklingsorientert ved å jobbe systematisk med innovasjon og fornyelse. Prosjektet har også et mål om at kommunen skal kunne håndtere flere brukere innenfor de samme økonomiske rammene.

Videre prosess
Rådmannens forslag behandles i Formannskapet 18. november og i Kommunestyret 7. desember. Se budsjettdokumentene.   

Kontaktperson
Rådmann Anne Skau, tlf. 906 47 488