Bakgrunnen for møtet, var at politiet og kommunen mottok flere henvendelser fra foreldre som trenger veiledning og svar på spørsmål rundt russituasjonen i Oppegård – om ulike typer rusmidler, relevante tilbud i kommunen for ungdom og foreldre og hvor veien kan gå videre.

Tett program

Tilstede på informasjonsmøtet var ordfører Thomas Sjøvold og rådmann Lars Henrik Bøhler, SLT-koordinator Sara Kløverød Adolphson, Helga Østebrød fra Follo politidistrikt og politikontakt i Oppegård kommune, Sturla Johansen fra Rustelefonen og Gregory Gurvich som er fagleder ved Utekontakten i kommune, samt Kirsti Vinje som er ruskonsulent i NAV Oppegård. I tillegg møtte flere nøkkelpersoner fra kommunen og andre støttefunksjoner som jobber med ungdommer og rusproblematikk.  

Ordfører Thomas Sjøvold inviterer til dialog med foreldre. Foto: Sara Kløverød Adolphson, Oppegård kommune

Etter innleggene fikk alle mulighet til å komme med innspill og stille spørsmål.

Det var mange spørsmål fra fullsatt sal. På bildet fra venstre: Politibetjent Helga Østebrød, fagleder for Utekontakten Gregory Gurvich, ruskonsulent i NAV Kirsti Vinje, fritidsklubbleder Christian Lund og SLT-koordinator Sara Kløverød Adolphson. Foto: Irene Hundeide, Oppegård kommune

Tro på at vi får til et godt forebyggende arbeid

SLT-koordinator, Sara Kløverød Adolphson, er godt fornøyd over oppmøtet og engasjementet på informasjonsmøtet, og har tro på et godt arbeid videre.

- Som helt fersk SLT-koordinator i Oppegård kommune, frydet jeg med over oppmøtet i Kolben 18. april. Jeg satte pris på at både ansatte og foreldre stilte kritiske spørsmål og satte aktuelle emner på dagsorden. Jeg så et stort engasjement i publikum, noe som gir meg troen på at vi sammen får til et godt forebyggende. Jeg ser rundt meg at jeg samarbeider med personer som innehar store mengder erfaring og kompetanse, og foreldre som etterspør tilbud og svar, stiller krav, og selv ønsker å bidra. Med “grønne” øyne gleder jeg med over at alle ledd i kommunen deltar og er på tilbudssiden, og at vi i takt med samfunnsutviklingen videreutvikler oss.

Jeg sa det på møtet, men sier det igjen; Tusen takk til alle som kom, deltok og stilte de viktige spørsmålene! Jeg gleder meg til veien videre.

Viktig med samarbeid

Sara understreker videre at det  er viktig for hun som koordinator med et tett tverrfaglig og tverretatlig samarbeid for å få til et fruktbart og effektivt forebyggende arbeid.

- Uavhengig av de tilgjengelige ressursene i kommunen, er vi avhengige av et nært samarbeid med foreldre og andre innbyggere i kommunen. Vi kan ikke dra lasset alene. Det skal være lav terskel for å melde fra om destruktive tendenser, risikogrupper, enkeltpersoner og potensielt negative miljøer.

Viktig at alle vet hvor de kan henvende seg

Det er viktig for kommunen at foreldre vet om de ulike tilbudene og tiltakene som er tilgjengelig for ungdommene deres. Dere skal vite hvor dere får informasjon og hjelp, og hvordan vi jobber med og ut mot ungdom i kommunen.

Sara understreker at det skal være lav terskel for å melde fra om destruktive tendenser, risikogrupper, enkeltpersoner og potensielt negative miljøer. Det er viktig å følge magefølelsen. Det er bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite.

- Du kan ta kontakt med lærer eller rektor, helsesøster, helsestasjon for ungdom, ruskonsulent i NAV eller rustelefonen der du kan ta kontakt enten via telefon eller chat. Du kan også ringe barnevernet anonymt, ta kontakt med miljøarbeider på skolen eller Utekontakten. Alle som jobber med barn og unge har taushetsplikt.

- Som koordinator er det viktig for meg at alle vet de kan ta kontakt med meg dersom de ikke helt vet hvor de skal henvende seg i kommunen, og at jeg tar henvendelser på alvor. Jeg jobber tett med kommunledelsen, politi og personer som arbeider med barn og unge hver dag, og kan derfor formidle videre om der skoen trykker.

Hva er en SLT-koordinator?

SLT står for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-koordinatoren har ansvaret for å samordne det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Oppegård, og fungerer som et bindeledd mellom kommuneledelse, virksomhetene som arbeider med barn og unge, skolene og politi.

SLT-koordinatoren er en nøkkelressurs for informasjonsformidling, og skal være en pådriver for godt samarbeid og informasjonsflyt både oppover og nedover i systemet.

I Oppegård kommune er det Sara Kløverød Adolphson som jobber som SLT-koordinator.

Presentasjon fra informasjonsmøtet

Mange har etterspurt presentasjonen til Sturla Johansen fra Rustelefonen. Her finner du presentasjonen fra møtet og lenke til Rustelefonen.no.