Hovedtrekkene i vedtaket er:

  • sambruk mellom skolebygget og idrettshallen
  • målet er å etablere minst fire spilleflater
  • idrettens prosjekt ”Crossover”* prosjekteres inn
  • hvis idretten stiller med minst 15 mill. kr kan prosjektet utvides

Det var et fellesforslag fra Høyre, KrF, Uavhengige og Ap som førte til vedtaket.

Her er vedtaket fra Kommunestyret 27. mars:

1. Det skal investeres kr 236 mill. brutto i ny idrettshall på Sofiemyr. Arbeidet må påbegynnes snarest for å nå mål om ferdigstillelse innen utgangen av 2019.

2. Reguleringsplanen skal omfatte både skolebygg til ny ungdomsskole og idrettshall. Planen må ha tilstrekkelig omfang for å dekke det som skal prosjekteres i hht. pkt. 3.

3. Det skal prosjekteres for høy grad av sambruk mellom skolebygget og idrettshallen. Videre
skal idrettshallen prosjekteres slik at den planlegges for senere utvidelse av antall
spilleflater. Målet er å etablere minst fire spilleflater. I tillegg skal funksjonene som ligger i
idrettens prosjekt ”Crossover” prosjekteres inn. Rådmannen skal også se på erfaringer fra
byggingen av de fem hallene som Idrettsrådet har vist til.

4. Det skal legges opp til en anbudskonkurranse som inneholder ulike alternativer i forhold til størrelse på idrettshallen. Målsetningen er å realisere mest mulig hallareal innenfor den avsatte rammen. Alternative og innovative innkjøpsordninger som f.eks. «Best value procurement» må vurderes.

5. Det skal være en prosess hvor idretten kan oppnevne en representant som følger prosjektet. Rådmannen skal legge opp til faste drøftingsmøter i forkant av alle rapporteringer til formannskapet.

6. Dersom idretten innen 01.06.17 stiller med minst kr 15 mill. i egenkapital som kan brukes til å utvide rammen for prosjektet, skal rådmannen fremlegge en sak om samarbeidsformer som ivaretar muligheten for en slik investering. En løsning med sameie etter modell fra Kolben skal også utredes og det skal legges vekt på erfaringer med dette samarbeidet.

7. Kommunens investering skal brukes til flerbruksflater, garderober og fellesareal.

8. I god tid før hallen settes i drift skal rådmannen fremlegge en sak for formannskapet om hvordan kommunen og idretten skal organisere sitt samarbeid i tilknytning til hallen.

* Crossover inkluderer et større område med flere forskjellige idrettsanlegg på Sofiemyr (idrettshall, turn-/basis-/trampolinehall ,  klatreanlegg, tennishall, brytehus, styrkerom, garderober for uteanlegget og fellesarealer).

Svømmehall i Kolbotn sentrum

Rådmannen fikk i oppdrag fra Kommunestyret å utrede svømmehall bak Kolben der Generasjonsparken ligger. Her er planene å bygge en kombinasjon av svømmeanlegg og boliger. Boligene skal være med på å finansiere prosjektet.

Bassenget skal være minimum 25 meter. Samtidig skal et utendørs svømmebasseng i Kolbotnvannet utredes.

Her kan du lese mer om vedtakene i Kommunestyret.

Her er vedtaket om svømmehall:

1. Rådmannen utreder hvordan lokalisering og finansiering av svømmehall/badeanlegg kan realiseres på felt BT3 i områdereguleringen for Kolbotn.
2. Feltet bygges ut med en kombinasjon av svømmeanlegg og boliger. Salg av boligene skal være med å finansiere anlegget.
3. Prosjektet gjennomføres i kommunal regi.
4. Bassenget skal være minimum 25 meter langt og ha en bredde som gir god kapasitet.
5. Det tas sikte på å integrere behovet for varmvannstrening i det nye anlegget.
6. Det utredes om det kan bygges et utendørs svømmebasseng ute i Kolbotnvannet i forbindelse med byggingen av svømmehall herunder hensynet til bevaring av naturområdene GN.
7. Rådmannen kommer høsten 2017 tilbake med en sak om kostnadsoverslag, finansieringsmodell, risikovurdering og framdriftsplan for realisering av anlegget.