Den første uken i januar ble det behov for å fjerne vann i byggegrop på anleggsområde i Storebukta på grunn av innsig av grunnvann, nedbør og snøsmelting. Utbygger begynte da å slippe ut anleggsvann i et område ved Storebukta og Augestadbekken, som fører til Kolbotnvannet.

Vurderte kvaliteten som god nok

Da kommunen fikk vite om dette 2. januar, oppsøkte forurensningsmyndighet i kommunen, Stig Bell, byggeplassen og tok kontakt med utbygger. Utbygger forsikret da at kvaliteten var god nok for utslipp. Vurderingen var basert på visuell inspeksjon, hvor de hadde sett på farge på vannet, tilslamming, oljefilm og liknende. Entreprenør opplyste også at det var satt opp sedimenteringsanlegg (rensetank) på plassen. Den skulle brukes hvis det var mye finstoff (partikler under en viss størrelse) i vannet fra byggegropa.

Kommunen ba om svar

Utbygger må følge en miljøoppfølgingsplan (MOP), som kommunen godkjenner og følger opp. Utbygger har ansvar for å kontrollere kvaliteten, ta vannprøver og sikre at planen følges. I miljøoppfølgingsplanen for dette byggeprosjektet står det blant annet: «Det er antatt at det kun blir behov for å håndtere små mengder vann under prosjektgjennomføringen. Dette vannet vil ikke være mer eller mindre forurenset enn regnvann som per i dag dreneres gjennom sedimentene/fyllmassene på stedet. Dersom det blir behov for å fjerne vann fra byggegrop skal vannet fjernes med pumpebil og ikke slippes til kommunalt nett eller resipient».

På befaring 2. januar registrerte Bell at denne beskrivelsen ikke ble fulgt og at lensevann fra byggegrop ble pumpet ut i våtmarksområdet ved Storebukta. Utbygger ble samme dag bedt om å gjøre rede for situasjonen, konsekvenser av utslipp og tiltak.

Tok vannprøver 8. januar

Kommunen ba om mer dokumentasjon på hvordan miljøoppfølgingsplanen er fulgt opp. Utbyggers miljøkonsulent tok flere vannprøver 8. januar. Endelige prøvesvar kom 14. januar og miljøkonsulentens foreløpige rapport ble sendt til kommunen samme ettermiddag. I rapporten står det blant annet: «Teledybde og frost i vinterhalvåret vil medføre reduksjon i infiltrasjonsevne. For å ha kontroll på fremtidig vann skal lensevann/stående vann i byggegrop som pumpes ut, ledes gjennom sedimenteringscontainer før utslipp, dersom fjerning med pumpebil ikke er aktuelt. Lensevannet skal gå via en oljeutskiller dersom det observeres fri fase olje».

Krever utslippstillatelse

Oppegård kommune tok kontakt med Fylkesmannen 15. januar for å diskutere prøvesvarene. Etter ny kontakt med Fylkesmannen 16. januar krevde kommunen at utbygger skulle stoppe utpumping av vann fra byggegropen fordi prøveresultatene viste at utbygger må ha tillatelse fra Fylkesmannen for dette utslippet.

Vil gjøre en samlet vurdering

- Nå skal vi se på alle fakta i saken og gjøre en samlet vurdering og evaluering. Vi vil blant annet se på vannprøver og om det har vært brudd på forurensningsloven. Det er for tidlig å si om utbygger vil få sanksjoner utover at de ikke får utført arbeidet som de ønsker. Det viktigste for kommunen nå er at utslippene er stoppet, sier Stig Bell.