Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte. Rådgiver vil vurdere om tilskudd til etablering bør kombineres med startlån.

Les mer på husbanken.no om startlån og tilskudd 

Startlån gis

 • som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig
 • til utbedring eller tilpasning av nåværende bolig
 • til refinansiering, slik at du kan bli boende i nåværende bolig
 • til toppfinansiering ved innvilget grunnlån fra Husbanken

Startlån er en behovsprøvd ordning. Før du søker om startlån må du undersøke om du har mulighet til å få lån i privat bank. Kommunen gjør en individuell vurdering av søkers behov for startlån.  Det forutsettes at søker vil ha langvarige problemer med å finansiere egen bolig og har benyttet muligheten til sparing. En forutsetning for tildeling av startlån er at Oppegård kommune har tilgjengelige startlånsmidler.

Målgruppe

 • barnefamilier
 • enslige forsørgere
 • funksjonshemmede
 • flyktninger og de med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • langvarig økonomisk vanskeligstilte husstander

Kriterier/vilkår

Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende i forhold til husstanden sitt behov. Bolig finansiert med startlån skal være nøktern og rimelig sammenlignet med prisnivået på stedet. Det må dokumenteres at husstanden kan betjene både renter og avdrag på startlån, i tillegg til andre utgifter. Du må ha fast inntekt, eller ha varig trygd. Søker kan i utgangspunkt kun få innvilget startlån en gang. 

Ønsker du å søke startlån?

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk. Søknadsskjema finner du i linken under. Følgende dokumentasjon må legges ved søknaden:

 • Siste års selvangivelse
 • lønnslipp/ trygdeutbetaling siste tre måneder eventuelt dokumentasjon på annen inntekt
 • arbeidskontrakt dersom du er i arbeid
 • vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser
 • bekreftelse på annen finansiering eller egenkapital
 • dokumentasjon på eventuell annen gjeld
 • avslag fra minimum to private banker
 • kopi av gyldig legitimasjon, eventuell dokumentasjon på varig oppholdstillatelse
 • ved nedsatt funksjonsevne: Legeattest/ sosialrapport
 • ved refinansiering: Verdivurdering/takst – denne kan ikke være eldre enn seks måneder 
 • ved utbedring eller tilpasning: Dokumentasjon på alle arbeidskostnader og verdivurdering/takst

Startlån - Søknadskjema

Søknadsskjemaer kan du også få i resepsjonen på rådhuset.

Kontaktperson

Oppegård kommune, Eiendom
Rådgiver Fride S. Hauger
Telefon: 66 81 93 63
E-post: Fride S. Hauger 
Besøksadresse: Kolbotnveien 22, 1410 Kolbotn.

Vi gjør oppmerksom på at du må avtale time på telefon eller e-post. 

Ønsker du hjelp eller veiledning

Hvis det er behov for kontakt med rådgiver for startlån kan du avtale en time på telefon eller e-post. Ta kontakt med Eiendom på tlf. 66 81 90 90 eller send e-post til Eiendom. Det er satt av tid for avtaler på tirsdager og torsdager kl. 09.00 - 14.00.

Ta med:

 • utfylt søknad
 • siste års selvangivelse
 • lønnslipp/ trygdeutbetaling siste tre måneder eventuelt dokumentasjon på annen inntekt
 • arbeidskontrakt dersom du er i arbeid
 • vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser
 • bekreftelse på annen finansiering eller egenkapital
 • dokumentasjon på eventuell annen gjeld
 • avslag fra minimum to private banker
 • kopi av gyldig legitimasjon, eventuell dokumentasjon på varig oppholdstillatelse

Saksbehandlingstid

Søknader blir behandlet fortløpende gjennom hele året. Saksbehandlingstid er på inntil 8 uker. For å få søknaden behandlet må all nødvendig dokumentasjon være vedlagt, se eventuelt sjekkliste under «Ønsker du å søke startlån».

En forutsetning for tildeling av startlån er at Oppegård kommune har tilgjengelige startlånsmidler fra Husbanken.

Klage

Du kan klage på vedtaket (jf. forvaltningslovens § 28). Fristen for å klage er tre uker fra du har mottatt vedtaket. Klagen skal være skriftlig og må begrunnes. Dersom du mener at du har nye opplysninger som kan endre utfallet av saken må disse legges ved klagen. En eventuell klage vil bli behandlet av formannskapet som er kommunens klagenemd..

Aktuell informasjon

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån   
Bo i Norge - på ti ulike språk
Husbanken
Startlån - informasjon fra Husbanken