Spyling av vannledninger

I forbindelse med vedlikehold av vann-nettet, utføres spyling av vannledninger hvert år.  Dette hjelper oss til å fortsette å levere vann med tilfredsstillende kvalitet.

Når vann strømmer i ledninger, kan vannkvaliteten bli forandret på grunn av prosesser som skjer i ledningene. Korrosjon og beleggdannelse skyldes som regel vannets innhold av organisk stoff. Ved spyling åpnes brannventiler og vannet får stor hastighet slik at oppløste partikler og slam som er blitt avleiret på innsiden av rørveggen transporteres ut av ledningsnettet.

Pluggkjøring med myk renseplugg er en annen metode som er mer effektiv enn tradisjonell spyling med vann. I denne metoden økes vannhastigheten rundt pluggen så mye at begroing og avleiringer løsner og skilles ut i vannet. Som en hovedregel skal det kjøres plugg helt til vannet som kommer etter pluggen er rent og fritt for partikler og bunnfall.  Valg av rengjøringsmetode er avhengig av hydrauliske forhold.

Når spyling pågår der du bor, kan du merke en midlertidig nedgang i vanntrykket eller misfarget vann. Dette er normalt og forbigående. Hvis dette skjer, bare la vannet renne til det blir klart. Siler på vannkraner skal sjekkes av huseieren etter spyling.

Du får beskjed pr brev om når området du bor i skal spyles. Vi legger også informasjon ut her på nettsiden.

Spyling av avløpsledninger

Det er til sammen 208 km avløpsledninger i Oppegård kommune. Av disse ledningene er ca. 113 km spillvannsledninger og 95 km overvannsledninger.

Spyling av spillvannsledninger gjennomføres regelmessig for å redusere tilstopping og opprettholde kapasiteten slik at vi unngår driftsstans.

Når spyling utføres i et område, kan abonnentene oppleve ulyder og støy og i verste fall tilbakeslag i rørene sine. Vi varsler abonnentene på de strekningene der arbeidet skal foregå.

Vi ønsker at du ikke spyler ned matfett med varmt vann. Både avløpsnettet, pumpestasjonene og renseanleggene får store problemer når fettet stivner. På nettsiden fettvett.no får du gode råd om hvordan du kan bli kvitt fettet.