Rektor vedtar hvem som skal få spesialundervisning. Vedtaket baseres på en sakkyndig vurdering av elevens spesielle behov. Vurderingen skal vise om eleven trenger spesialundervisning og hvilke opplæringstilbud vedkommende bør få. 

Hvordan få tjenesten?

  • Elevens foreldre kan kreve at skolen gjør nødvendige undersøkelser for å finne ut om eleven trenger spesialundervisning.
  • Undervisningspersonalet skal vurdere om en elev trenger spesialundervisning og melde fra til rektor.

Saksbehandling

  • Før kommunen foretar sakkyndig vurdering og fatter vedtak, må foreldrene gi samtykke.
  • PPT utreder eleven / gir en sakkyndig vurdering.
  • Foreldrene har rett til å se vurderingen.
  • Rektor fatter vedtak og viser om eleven har rett til spesialundervisning og hva opplæringen eventuelt omfatter. Elever som får spesialundervisning, skal få en individuell opplæringsplan, som viser mål, innhold og organisering av opplæringen.
  • Vedtaket kan påklages innen tre uker fra foreldrene mottar det. I klagen skal det stå hva foreldrene ønsker å endre og begrunnelse for dette. Klagen sendes til rektor.
  • Rektor vurderer saken på nytt. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes saken videre til Fylkesmannen, som er klageinstans.