Skolens spesialpedagogiske team består av spesialpedagoger Unni Christensen og Siv Anne Borgos.

Teamets oppgave er å ha oversikt over skolens behov for tilpasset opplæring /spesialpedagogiske tiltak og sammen med ledelsen tilrettlegge for at elever med behov får hjelp. I denne prosessen har teamet et nært samarbeid med kontaktlærerne for gruppene.

Teamet samarbeider med PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) ved behov.

Kartlegging:

Skolens spesialpedagoger tilrettelegger for årlig kartlegging i lesing og skriving for alle klassetrinn. Resultatene blir gjennomgått med lærerne. Vi gir råd om tiltak for gruppen og/eller enkeltelever som trenger oppfølging.

Etter avtale med kontaktlærer / foresatte foretar spesialpedagoger videre kartlegging av enkeltelever. Når elevene har behov for spesialundervisning, samarbeider spes.ped.teamet med PPT, som foretar videre kartlegging. 

Veiledning:

Teamet gir lærere råd og veiledning i forhold til elever med behov for spesiell tilrettelegging. Teamet bistår lærere i utarbeidelse av individuelle opplæringsplaner for elever som trenger dette.

Teamet holder seg faglig oppdatert m.h.t. lese- og skriveopplæring og veileder lærerne på dette området.

Lærere får tips og ideer til tiltak, arbeidsmåter og materiell som fremmer lese- og skriveopplæringen.