Vi behandler søknader om trefelling hovedsakelig i vinterhalvåret. Du får svar på søknaden med vår vurdering av om trefellingen bør skje helt eller delvis.

Kommunen feller først og fremst risikotrær. Utover dette feller vi trær hvis vi har kapasitet. Vi tar hensyn til fuglenes hekkeperiode. På grunn av oppryddingsarbeidet feller vi løvtrær før løvsprett eller etter løvfall.

Kommunen gir i mange tilfeller søkeren lov til å felle trærne selv, for egen regning og risiko. Beboeren får veden og må rydde etter avtale. Hvis beboeren ikke rydder,  vurder kommunen å fakturere kostnadene for merarbeid.

Vurderinger

Vi vurderer følgende før vi feller trær:

  • Er trærne en fare for barn som leker, folk som ferdes i området eller for bygninger?
  • Hindrer trærne sol og lys i forhold til plassering/ høyde/ tetthet?
  • Trærnes art, alder og kondisjon
  • Estetiske vurderinger i området som helhet
  • Klimatiske forhold, spesielt økt vind
  • Er det enighet/ uenighet i nabolaget
  • Hensyn til biologisk mangfold på stedet
  • Grannelova

Søknad

Du må oppgi navn og adresse, og begrunne hvorfor du vil fjerne trærne. I tillegg må dette være med:

1. Er naboene og eventuell velforening/ borettslag/ sameie med interesser i området, enige i forslaget? Legg ved en liste med underskrifter og eventuelt uttalelser hvis dere er uenig.

2. Legg ved kart eller flyfoto i målestokk 1:500. Kart/flyfoto finner du på: http://follokom.com/ Merk det aktuelle området.

Du må også merke trærne du ønsker å felle.  Bruk bånd eller tape, så de blir lett å finne. Du må ikke blinke eller male trærne.  

Du kan sende søknad til kommunen på e-post til Oppegård kommune eller skriftlig til, Oppegård kommune, Postboks. 510, 1411 Kolbotn.

Eventuell klage på avgjørelsen kan du sende til Oppegård kommune, innen tre uker fra du får svar.  

Mer informasjon

Kontaktperson er Landskapsarkitekt Anne Hindklev Hamouni, tlf. 66 81 90 90, e-post: Anne Hindklev Hamouni.