Søknadsskjema

Søknadsskjemaet ligger på Foreldreportalen. Her kan du også gjøre endringer i søknaden, søke om bytte av barnehage og si opp barnehageplassen. Når du søker plass skal du ikke logge inn. Velg fanen "Søk barnehageplass" for å fylle ut søknaden. Det er kun når du skal svare på tilbud, endre i søknaden eller si opp barnehageplass at du må logge deg inn. Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt med administrasjonen på tlf. 66 81 90 90.

Spørsmål om barnehageopptak

Hvem avgjør opptaket og hva er opptakskriteriene?

Tildelingen av plasser er regelstyrt og skjer ut fra opptakskriterier fastsatt av eier. Opptakskriteriene finner du i menyen til venstre. For kommunale barnehager gjøres selve tildelingen av administrasjonen. I private barnehager ligger opptaksmyndigheten hos eier.

Hva er hovedopptak?

Det er ett hovedopptak i året. Ved hovedopptaket 2019/2020 inngår søknader med ønsket oppstart til og med november 2019. Opptaket gjennomføres i slutten av mars 2019.

Når er søknadsfrist for hovedopptak?

Søknader må være mottatt senest 1. mars.
Samme frist gjelder for eventuell dokumentasjon hvis du søker om prioritert plass. Informasjon om krav til dokumentasjon finner du under opptakskriterier i menyen til venstre. Dokumentasjon skal du sende til Oppegård kommune, Oppvekst, Postboks 510, 1411 Kolbotn

Er det mulig å søke barnehageplass hele året?

Ja. Etter hovedopptak tildeles ledige plasser fortløpende gjennom hele barnehageåret. Supplerende opptak skjer fra ca. 1. april, normalt minimum en gang i måneden. For supplerende opptak gjelder ikke søknadsfristen 1. mars.

Hvem har lovfestet rett til plass?

Lovfestet rett til plass gjelder kun ved hovedopptaket. Ved hovedopptak har følgende barn lovfestet rett til plass:

 • Barn som er fylt ett år innen utgangen av august har rett til plass i løpet av august
 • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november har rett til plass i løpet av den måneden de fyller ett år

Du kan søke om oppstart før barnet fyller ett år, men har ikke rett på plass før den måneden barnet fyller ett år.
Retten gjelder barnehageplass innenfor kommunegrensen. Hvis det ikke er mulig å innfri ett av ønskene oppgitt i søknaden vil barnet få tilbud om plass ved en annen barnehage.

Hvilke barn kan det søkes om plass for?

Barn i alderen 0 - 5 år bosatt i Oppegård kommune:

 • som ikke har barnehageplass
 • som ønsker overflytting til annen barnehage
 • som ønsker annen plasstype i samme barnehage

Tilflyttende anses som reelle søkere når adresse og innflyttingstidspunkt er avklart.

Hvordan foregår behandlingen av søknader?

 • Opptaket gjøres i henhold til forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak og gjeldende vedtekter
 • Opptaket gjøres i samarbeid mellom administrasjonen og virksomhetsleder/eier
 • Tildeling gjøres innenfor aldersgruppene 0 - 2 og 3 - 5 år
 • Du får bekreftelse på at søknad er mottatt
 • Tildeling skjer med utgangspunkt i de ønsker du har oppgitt og opptakskriteriene
 • Ved hovedopptak sendes tilbud om plass eller avslag på plass ut i slutten av mars
 • Tilbud sendes via Svar Ut. Tilbudet må besvares innen fristen i foreldreportalen enten du ønsker plassen eller ikke.
 • Utenom hovedopptak tildeles ledige plasser fortløpende. Ved supplerende opptak underrettes kun søkere som får tilbud om plass
 • Når barnet er tildelt plass, slettes søknaden fra ventelisten. For å stå på venteliste til et annet tilbud enn det som er tildelt, må du registrere nye ønsker i foreldreportalen.
 • Hvis det ved første gangs tildeling ikke er mulig å innfri ett av ønskene som er oppgitt, får barnet tilbud ved en annen barnehage hvis det er ledig plass. Takker du nei til tilbudet og legger inn ny søknad vurderes barnet kun til barnehager oppgitt i søknaden.

Kan jeg bytte barnehage?

Hvis barnet ditt går i barnehage i kommunen eller du har fått tilbud, men ønsker å bytte til en annen barnehage bruker du foreldreportalen. Søknad om overflytting behandles etter samme opptakskriterier som ny søknad.

Får barnet overflytting ved hovedopptaket mister dere barnehageplassen dere søker overflytting fra. Det gjelder uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat.
Får barnet overflytting ved supplerende opptak må dere levere oppsigelse hvis dere har søkt overflytting fra Rikeåsen barnehage eller Svartskog barnehage. Får barnet overflytting fra kommunale barnehager eller Sofiemyråsen barnehage mister dere plassen dere har søkt overflytting fra.

Når er oppstart?

Alle som er tildelt plass ved hovedopptaket, får tilbud om oppstart i løpet av den måneden det er søkt om oppstart.  Det samme gjelder ved tildeling på supplerende opptak forutsatt at det er ledig plass. Hvis dere etter opptaket velger at barnet skal starte senere enn tildelt oppstart, må plassen tas i bruk innen en måned etter tildelt oppstartdato. Dette gjelder tildelinger i kommunale barnehager. Betaling påløper fra den datoen dere har fått tildelt plass, dvs. oppstartsdato. Dette gjelder også når dere velger å utsette oppstarten i barnehagen.

Hvor på ventelisten står søknaden?

Oppegård kommune har ingen nummerert venteliste. Grunnen er at søknadene ikke er rangert etter søknadsdato, men etter prioritet og barnas alder. Siden søknader kommer inn fortløpende gjennom året betyr det at ventelisten ikke er statisk, men kan endres når det kommer inn en ny søknad.