Om barnehagen

Barnehagen har fire avdelinger med plass til ca. 70 barn i alderen 0 - 5 år. Barnehagens fire avdelinger heter: Hjerterommet, Go'foten, Armkroken og Smilehullet.

Ansatte

I vår barnehage er det ansatte i ulik alder og med ulik bakgrunn. Dette gjør det til et spennende miljø. Vi har stor pedagogtetthet og er faglig sterke. Det er mange som har jobbet i barnehagen siden oppstart.

Vårt pedagogiske arbeid

Leke, lære, tenke selv! Dette er barnehagens visjon. Vi har sammen jobbet oss frem til en felles forståelse for vår visjon.

  • Vi ønsker et kreativt og inspirerende fellesskap hvor vi legger vekt på variert lek.
  • Vi skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner gjennom dagen.
  • Vi skal oppmuntre barna aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger.

Vi ser viktigheten av at vi i personalet møter hverandre og barna med en anerkjennende væremåte. Dette krever at :

  • Vi har aksept for at vi er forskjellig og legger vekt på likeverdighet.
  • Vi viser respekt for den andres følelser og tanker. I forhold til de yngste barna, er det viktig å tolke og sette ord på deres opplevelser.
  • Vi har tid og rom for å lytte og samtale.
  • Vi er tydelige og bruker Jeg-budskap.

Barnehagens satsningsområde er ”lek er barnehagens grunnmur”. I leken utvikles vennskap og samhandling, og barna deler humor og glede. Leken er viktig for barna, den utgjør en stor del av barnas hverdag. Den er først og fremst til glede, men leken er også arena for læring og utvikling, både sosialt og språklig. I leken handler det om å ta initiativ, kompromisse, kunne innordne seg, hevde seg, samarbeide og løse konflikter. I rollelek bearbeider barna ofte opplevelser, sorger og gleder. Personalets tilstedeværelse vil her ha en stor betydning for om alle barna opplever at de er inkludert i vennskap og lek. Tilstedeværelse er også en viktig faktor som forebyggende arbeid mot mobbing.

Årsplanen vår bygger på ulike perioder. Vi har ulike temaer som omhandler de syv fagområdene i rammeplanen. Kommunens serviceerklæring for barnehager,  ligger alltid til grunn i våre planer. 

Velkommen til oss!