Om barnehagen

Barnehagen har fire avdelinger med plass til ca. 70 barn i alderen 0 - 5 år. Barnehagens fire avdelinger heter: Hjerterommet, Go'foten, Armkroken og Smilehullet.

Ansatte

I vår barnehage er det voksne i ulik alder og med ulik bakgrunn. Dette gjør det til et spennende miljø. Vi har stor pedagogtetthet og er faglig sterke. Det er mange som har jobbet i barnehagen siden oppstart.

Vårt pedagogiske arbeid

Leke, lære, tenke selv! Dette er barnehagens visjon. Vi har sammen jobbet oss frem til en felles forståelse for vår visjon.

  • Vi ønsker et kreativt og inspirerende fellesskap hvor vi legger vekt på variert lek.
  • Vi skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner gjennom dagen.
  • Vi skal oppmuntre barna aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger.

Vi ser viktigheten av at vi i personalet møter hverandre og barna med en anerkjennende væremåte. Dette krever at :

  • Vi har aksept for at vi er forskjellig og legger vekt på likeverdighet.
  • Vi viser respekt for den andres følelser og tanker. I forhold til de yngste barna, er det viktig å tolke og sette ord på deres opplevelser.
  • Vi voksne har tid og rom for å lytte og samtale.
  • Vi er tydelige og bruker Jeg-budskap.

Barnehagens satsningsområde er ”læring for liten og stor”. Personalet ser på læring som en livslang prosess. For å skape et godt læringsmiljø, må det legges til grunn verdier som trygghet, åpenhet og respekt for individet. Mye av det barn lærer skjer i samspill og relasjoner med andre.

Årsplanen vår bygger på ulike perioder. Vi har ulike temaer som omhandler de syv fagområdene i rammeplanen. Kommunens serviceerklæring for barnehager,  ligger alltid til grunn i våre planer. 

Velkommen til oss!