Du har rett til å klage

Alle som har rettslig klageinteresse i saken, kan klage på et reguleringsvedtak. Vi viser til plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12 og forvaltningsloven kapittel VI. Alle som får skriftlig melding om et planvedtak, har i utgangspunktet rett til å klage.

Fristen er tre uker

Klagefristen er tre uker fra den dagen vi regner med at vedtaket har kommet frem til deg. Vi informerer vanligvis om fristen i brevet som vi sender til alle berørte. Det er nok at du har postlagt klagen innen fristen.

Slik skriver du klagen

Det må være tydelig hvilket vedtak du klager på, og hvilke endringer du ønsker. Du bør begrunne klagen, og den bør inneholde alle opplysninger som har betydning for å vurdere klagen. Hvis du er i tvil om du har klagerett, skal klagen også inneholde opplysninger som gjør at vi kan vurdere dette, og om du har overholdt klagefristen. Du må undertegne klagen med navn og dresse.

Et vedtak kan vanligvis gjennomføres umiddelbart. I klagen kan du imidlertid be om at kommunen utsetter gjennomføringen til klagefristen er utløpt eller til klagen er avgjort. Se forvaltningsloven § 42.

Send inn klagen

Send klagen til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, Postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk klagen med saksnummer. Du kan også sende klagen elektronisk. Se mer informasjon på kommunens nettsider under > Selvbetjening.

Hvem behandler klagen?

Utvalg for miljø og plan behandler klagen. Hvis utvalget ikke tar klagen til følge, sender vi den videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som tar endelig avgjørelse.

Du kan søke om å få dekket utgifter

Hvis du vurderer å klage, kan du søke om å få dekket utgifter til advokathjelp i tråd med reglene for fritt rettsråd. Se rettshjelploven. Du kan få fritt rettsråd av praktiserende advokater. De kan også informere om ordningen. Det er imidlertid ikke vanlig å få fritt rettsråd i reguleringssaker.

Hvis klagen helt eller delvis fører frem, kan du kreve å få dekket nødvendige utgifter for å få endret vedtaket. Se forvaltningsloven § 36.

Du har rett til å se saksdokumenter og veiledning

Dokumenter i reguleringssaker er vanligvis offentlige. Du finner alle dokumentene på kommunens nettside.

Kommunen gir også informasjon om klagerett, og om lover og regler som har betydning for deg. Se forvaltningsloven § 11.