1. august 2017 ble regelverket om skolemiljø endret. Alle som jobber på skolen skal sikre at elevene har det trygt og godt på skolen. Elever og foreldre som mener skolen ikke gjør nok for å stanse mobbing, kan kontakte Fylkesmannen. 

Tiltak i Oppegård kommune

Nedenfor omtales noen viktige tiltak for å forebygge, avdekke, stoppe og følge opp krenkende atferd i Oppegård kommune.

Plan for trygt og godt skolemiljø

Planen legger føringer for hvordan skolene skal skape trygge og gode skolemiljøer for alle elever. Et godt skolemiljø er viktig for at elevene skal trives og få lyst til å lære. Skolemiljøet omfatter både skolens fysiske og psykososiale miljø samt elevenes læringsmiljø. Det psykososiale miljøet omtales i en egen del i planen. Handlingsløypa ved mobbing beskriver i detalj hvordan skolene skal opptre ved mistanke eller varsling om mobbing. 

Her finner du Plan for trygt og godt skolemiljø

Mobbeknapp

Vi har senket terskelen for å melde fra om barn som ikke har det bra på skolen ved å legge informasjon om rutiner, varsling og en mobbeknapp på nettsiden til alle skolene. Her kan elever og foreldre sende melding direkte til rektor/inspektør. Se eksempel på Østli skole.  

Elevundersøkelser

Kartlegging via Klassetrivsel.no er viktig for å avdekke mobbing. Skolene har lagt inn spørsmål utarbeidet av Læringsmiljøsenteret. Denne undersøkelsen er ikke anonym og gjør det derfor lettere å finne ut om alle elever har venner eller om noen blir utestengt. Alle skolene skal gjennomføre denne to ganger per år og resultatene av undersøkelsen blir tatt opp på utviklingssamtaler med elever og foreldre. I tillegg gjennomføres den anonyme elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet på 7. og 10. trinn. Skolene velger selv om de vil gjennomføre elevundersøkelsen på 6., 8. og 9. trinn. Resultatene fra begge undersøkelsene brukes for å jobbe med skolemiljøet.

Ambulerende team

Kommunen har god erfaring med et ambulerende team (A-team) som bistår skoler som har utfordringer med skolemiljøet. Teamet består av ansatte i  PPT. De har bred pedagogisk kompetanse og erfaring fra klasseledelse og relasjonsarbeid i skolen.

Miljøarbeidere

Vi har to miljøarbeidere som jobber på alle ungdomsskolene i kommunen. De bidrar til å gjøre hverdagen tryggere og bedre for mange elever. I tillegg har kommunen utekontakt med fast trefftid på alle ungdomsskolene.

Her finner du mer informasjon om miljøarbeiderne i kommunen og når de er å treffe på de ulike skolene. 

Helsetjeneste

Kommunen har en egen helsetjeneste som består av helsesøstre, leger og psykologer som arbeider på barneskolene, ungdomskolene, videregående skole og helsestasjon for ungdom. Her får barn og ungdom hjelp gjennom samtaler, råd og veiledning.

Sosiallærere

Det er tilsatt sosiallærer på alle skolene i Oppegård. Sosiallærer er viktig for å kunne følge opp elever og elevgrupper tettere.

Kompetanse

Vi har lagt ytterligere vekt på å øke kompetansen om psykososialt miljø både blant ansatte og foreldre. Vi tar opp ulike temaer knyttet til mobbing og krenkende atferd på fagdager og interne møter med ansatte, og vi arrangerer foreldremøter med eksterne foredragsholdere. I forbindelse med at elevene i Oppegårdskolen nå får Chromebook og Ipad, setter vi ekstra fokus på nettvett og informasjon til foreldre og elever om dette.    

Ta oss på alvor

Alle barne- og ungdomsskolene i kommunen har gitt innspill til hvordan foreldre og foresatte kan bidra til å skape et trygt læringsmiljø. Basert på innspillene har BUK vedtatt et felles budskap fra elevene til foreldre.
Se elevenes budskap.

Øvrige tiltak ved mange skoler

 • Trivselsledere - elever fra de eldste trinnene arrangerer leker for andre elever i friminuttene.
 • Mitt valg - et program utarbeidet av Lions for å ruste elevene til aktivt verdivalg.  
 • Zero – et program som handler om nulltoleranse for mobbing.
 • Ringsamtaler - hvor man i klassen snakker om hvordan man har det.
 • Trivselsteam - elever som jobber for bedre trivsel på ungdomsskolen.
 • Jevnlige elevsamtaler mellom lærer og elev.
 • Selvhjelpskurs - «Led deg selv»,
 • Nett-vett («Bruk hue» og Barnevakten.no, «Du bestemmer»).
 • Mobberingen - en visualisering av mobbingens dynamikk gjort forståelig for barn.
 • Vennegrupper – faste grupper satt sammen av lærer, der deltakerne inviteres hjem til hverandre.
 • Mange ulike sosiale aktiviteter som arrangeres i nært samarbeid med hjemmene.

Ved alle skolene jobbes det målrettet med å bygge opp elevenes empati og sosiale kompetanse.