Planen viser skolekapasitet, forventet elevtallsutvikling, skolekretsgrenser og tilstanden på skoleanleggene. Den sier noe om hva kommunen bør vurdere når det gjelder skolestruktur og omtaler alternative modeller. Planen gir også et grovt bilde av økonomiske konsekvenser og investeringsbehov på kort og lang sikt.

Planprosessen

Rådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe for planen. Arbeidet er ledet av Jorunn Almaas, kommunalsjef for skole, kvalifisering og barnevern. Arbeidsgruppen har bestått av rådgivere fra Eiendom, Samfunnsutvikling og Organisasjon og tjeneste. Referansegruppen har hatt representanter fra Oppegård kommunes foreldreutvalg (OKFU), rektorene, Utdanningsforbundet og Fagforbundet.

17. november 2015  Temamøte om skolebruksplanen i Levekårsutvalget
2. februar 2016 Nytt temamøte om skolebruksplanen i Levekårsutvalget
8. mars 2016 Skolebruksplanen blir behandlet i Levekårsutvalget og sendt på høring
4. april 2016 Høringsfrist
3. mai 2016 Politisk behandling i Levekårsutvalget
4. mai 2016 Politisk behandling i Formannskapet
9. mai 2016 Politisk behandling i Kommunestyret

Høringsinstanser

Planen er sendt på høring til følgende instanser:

  • Samarbeidsutvalgene (SU) ved skolene. SU har representanter for elevene, foreldrerådet, ansatte, skoleledelsen og kommunen (oppnevnt av Levekårsutvalget)
  • Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved skolene
  • Kommunalt forum for forebyggende arbeid (KFFA)
  • Oppegård kommunes foreldreutvalg (OKFU)
  • Ungdomsrådet
  • Rådet for funksjonshemmede
  • Utdanningsforbundet
  • Fagforbundet

Planen skal rulleres jevnlig. Den skal være grunnlaget for årlige handlingsprogram og videre utvikling av skolene i Oppegård. Alle bevilgninger skjer i forbindelse med kommunestyrets behandling av årlige budsjett og handlingsprogram.

Her finner du høringsutkast til skolebruksplan 2016-2030.