Fritak i KRLE

Kristendom, religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever. Undervisningen i faget skal ikke være forkynnende, men presentere ulike verdensreligioner og livssyn på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte.

Fra 1.8.15 er faget «Religion, livssyn og etikk» endret til «Kristendom, religion, livssyn og etikk», og tilsvarende er forkortelsen «RLE» endret til «KRLE». Faget har fått ny læreplan som gjelder fra og med 1.8.15. Les mer om læreplanen i kristendom, religion, livssyn og etikk på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Skriftlig melding

Dersom du ønsker fritak fra enkelte deler av undervisningen som etter din religion/livssyn oppleves som støtende eller krenkende, må du sende skriftlig melding til skolen om dette. Det er ikke nødvendig å begrunne fritaket. Skolen skal ved melding om fritak se til at fritaket blir gjennomført, og legge til rette for tilpasset opplæring innenfor læreplanen.

Du kan ikke kreve fritak fra opplæring om kunnskapsinnholdet i de ulike emnene i læreplanen. Dersom skolen ikke godtar en melding om fritak, må skolen behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven.

Elever som har fylt 15 år, gir selv skriftlig melding om fritak.