Undervisning

Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen og i videregående opplæring danner grunnlaget for opplæringen.

Den enkelte kommune og skole har stor valgfrihet når det gjelder arbeidsformer, læremateriell og organisering av opplæringen. Målet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i samfunnet. Skolen legger stor vekt på tilpasset opplæring og grunnleggende ferdigheter.

Grunnleggende ferdigheter

 • å kunne uttrykke seg muntlig
 • å kunne lese
 • å kunne uttrykke seg skriftlig
 • å kunne regne
 • digitale ferdigheter

De grunnleggende ferdighetene er integrert i fagene. De skal bidra til å uvtikle og være en del av fagkompetansen i hvert fag.

Læreplanen del II – Læringsplakaten

Læringsplakaten er forskriftsfestet. Følgende punkter er en rettesnor for skolens og lærernes arbeid:

 • gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt, og i samarbeid med andre
 • stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet
 • stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
 • stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
 • legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan gjøre bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid
 • fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
 • stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse
 • bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge
 • sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring
 • legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen
 • legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

Fag- og timefordeling

Kunnskapsdepartementet har fastsatt fag- og timefordeling i Rundskriv Udir 1-2017 for obligatorisk minstetimetall i grunnskolen. Fag- og timefordelingen gir en oversikt over fordeling av samlet timetall for fagene i grunnskolen. Timetallet er fastsatt minstetimetall, som den enkelte elev har rett til og som skoleeier har plikt til å gi. Det er mulig å omdisponere inntil 25 prosent av timene i et fag for enkeltelever. Dette krever samtykke fra foreldrene.

Læreplaner

Det finnes læreplaner i alle fag. Det legges vekt på lese- og skriveopplæring første skoleår. 

Kompetansemål

Læreplanene inneholder kompetansemål for hva elevene skal mestre etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen. De samlede kompetansemålene gir grunnlag for å vurdere elevens kompetanse i faget (undervisningsvurdering  og sluttvurdering). Elever vil nå de fastsatte kompetansemålene i ulik grad.