Vedtekter

Her følger vedtekter for skolefritidsordningen i Oppegård kommune, vedtatt i kommunestyret 23.03.2015. Vedtektene gjelder fra 01.08.2015.

§ 1. Formål
Skolefritidsordningen (SFO) i Oppegård er et pedagogisk tilbud før og etter skoletid og retter seg primært mot barn i 1. - 4. klasse. I Oppegård kan tilbudet gis til barn med særskilte behov i 5. - 10.klasse.

§ 2. Eierforhold og administrativ ledelse
Oppegård kommune eier og driver SFO ved alle kommunale barneskoler og Sofiemyrtoppen skole avdeling Sofiemyråsen. Rektor ved den enkelte skole er faglig og administrativ leder for SFO ved skolen. Ved hver skole skal det være en daglig leder for SFO. Samarbeidsutvalget (SU) ved skolen er rådgivningsorgan for den enkelte SFO.

Det er utarbeidet serviceerklæring for SFO.

§ 3. Åpningstid
SFO er åpen mandag til fredag før undervisningstid fra kl. 7.30 og etter undervisningstid til kl. 17.00. Sofiemyrtoppen skole avdeling Sofiemyråsen er åpen kl. 8.00-17.00.

Det kan velges mellom 5, 4, 3 eller 2 dagers opphold pr. uke. I tillegg tilbys kjøp av enkeltdager.

Det kan velges mellom 10 eller 11 måneders opphold.

SFO er stengt jul- og nyttårsaften og etter kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag. I romjulen og påskeferien kan det gis SFO-tilbud 1-2 steder på vegne av alle skolene i kommunen. SFO er stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret. Sofiemyrtoppen skole avdeling Sofiemyråsen har ordinær åpningstid i romjulen og mandag, tirsdag i påskeuken og til kl. 12 onsdag før skjærtorsdag.

SFO er stengt i fire hele uker i tilknytning til juli.

I enkelte ferier kan to eller flere skoler samarbeide om å gi et felles tilbud.

§ 4. Opptaksmyndighet
Opptaksmyndighet er delegert til skolens virksomhetsleder.

§ 5. Opptakskriterier
Alle barn i klassetrinn 1.- 4. kan melde behov for SFO-plass til sin skole. Dersom det i et driftsår oppstår midlertidige begrensninger i kapasiteten ved en skolefritidsordning, prioriteres barn på de laveste trinnene.

§ 6. Opptaksperiode, endringer og oppsigelse av plass
Bekreftet SFO-plass løper frem til og med 4. klasse med mindre den sies opp. Opptak gjøres fortløpende fra den nærmeste påfølgende 1. eller 15. i måneden. Oppsigelsestid er to (2) måneder, regnet fra den nærmest påfølgende 1. eller 15. i måneden. I oppsigelsestiden plikter foreldre å betale for plassen. Ved oppsigelse av ferietilbudet gjelder følgende frister: 1. november for vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret.

Oppsigelse og endringer som medfører redusert betalingssats meldes skriftlig til virksomhetsleder.
Vedtatt i kommunestyret 23.3.2015 – sak 15/726

Dersom endret oppholdstid medfører redusert betalingssats, gjelder samme frist som ved ordinær oppsigelse.

§ 7. Leke- og oppholdsareal
Barna er knyttet til egne baser, i tillegg er det sambruk i skolens lokaler. Skolegården er uteareal for SFO.

§ 8. Bemanning
SFO ved den enkelte skole skal ha en forsvarlig bemanning.

Alle ansatte i SFO har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13, når ikke opplysningsplikt inntreffer etter andre lover. Den som skal tilsettes i SFO må legge frem politiattest før tiltredelse, jf. § 10-9 i opplæringsloven. Den ansatte i SFO plikter å melde fra om han eller hun får kunnskap om eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, jf. opplæringsloven § 9a-3.

§ 9. Foreldrebetaling
SFO er selvfinansierende og kommunestyret fastsetter årlig betalingssatsene for kommende skoleår.

9-1 Betalingsplikt og betalingstermin
I Oppegård kommunes SFO betales det for opphold i 10 måneder pr år. Ønskes 11 måneders tilbud - ferietilbudet - kommer betaling for dette i tillegg. Betalingsterminene er fra den 15. i en måned til den 15. i måneden etter. Ferietilbudet belastes i august og februar.

9-2 Søskenmoderasjon
De fastsatte betalingssatsene gjelder for ett barn. Foreldre med flere barn i SFO får søskenmoderasjon etter følgende regler: Barn i samme familie/husstand blir nummerert etter alder. For det første barnet (det yngste) betales 100 %, for det andre barnet 70 %, for det tredje og eventuelt etterfølgende barn betales 25 %. Kommunen gir søskenmoderasjon på alle betalingssatser. Ordinær oppholdstid, enkeltdager og ferietilbudet (den 11. måneden).

Søskenmoderasjon omfatter hel- og halvsøsken, som bor sammen fast. Se også pkt. 9-3.

9-3 Husstander med særkullsbarn
I husstander med særkullsbarn inngår ikke ektefelles/samboers årsinntekt i søknad om redusert betaling for særkullsbarnet.

Hvis ektefeller/samboere også har felles barn, er det to alternativer:
- Summen av årsinntektene legges til grunn. Dette gir søskenmoderasjon.
- Begges årsinntekt legges til grunn for felles barn. Årsinntekten til den som er forelder legges til grunn for særkullsbarn. Dette gir ikke søskenmoderasjon

9-4 Redusert betaling
Foreldre med samlet lav årsinntekt kan søke om redusert betaling for et skoleår om gangen. Foreldre er etter definisjon biologiske foreldre, foreldre etter barnelovens bestemmelser, adoptivforeldre og fosterforeldre.

Hvis spesielle medisinske eller sosiale forhold gjør at betalingsbestemmelsene er åpenbart urimelige, kan det innvilges redusert betaling. Søknad om redusert betaling sendes Oppegård kommune v/organisasjon og tjeneste.
Vedtatt i kommunestyret 23.3.2015 – sak 15/726

9-5 Årsinntekt
I årsinntekten inngår:
- Lønn, naturalytelser mv. (jfr. selvangivelsens post 2.1)
- Pensjoner, livrenter i arbeidsforhold mv. (jfr. selvangivelsens post 2.2)
- Bidrag, livrenter utenfor arbeidsforhold, barnepensjon mv. (jfr. selvangivelsens post 2.6)
- Næringsinntekter (jfr. selvangivelsens post 2.7)

I årsinntekten kan selvstendig næringsdrivende trekke fra:
- Renteutgifter på gjeld i næring

9-6 Kontroll av årsinntekt
Dersom inntektsopplysningene er mangelfulle, eller kommunen tviler på om de er riktige, kan kommunen kreve supplerende opplysninger eller nye inntektsopplysninger. Kommunen kan også sette i verk kontroll av inntektsopplysninger. Er det avvik mellom inntektene som er oppgitt i søknad om redusert betaling og opplysninger innhentet ved kontroll, vil kommunen foreta avregning. Avregningen er begrenset til inneværende skoleår.

Dersom foreldre ikke leverer de opplysningene kommunen ber om i forbindelse med kontroll av inntekten, eller opplysningene er mangelfulle, kan kommunen fastsette ordinær betalingssats det aktuelle skoleåret.

9-7 Plikt til å melde fra om endringer i årsinntekten
Foreldre er ansvarlige for at opplysningene i søknad om redusert betaling er riktige. Dersom årsinntekten øker slik at grunnlaget for redusert betaling bortfaller, skal dette snarest meldes til Oppegård kommune v/organisasjon og tjeneste.

9-8 Innbetalingsrutiner
Normalt vil Oppegård kommune sende faktura. Dersom faktura ikke mottas, skal beløpet innbetales til: kontonummer 1614.48.20170, Oppegård kommune, postboks 510, 1411 Kolbotn.
Merk tydelig at innbetalingen gjelder SFO, barnets navn, fødselsdato og skole.

Betalingsfrist er den 15. i hver måned. Etter forfall påløper forsinkelsesrenter og utgifter i form av inkassogebyr etter de satser som til enhver tid gjelder. Dette er hjemlet i lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling mm.

Ved innføring av gebyr på bruk av papirfaktura vil dette også gjelde for SFO.

9-9 Mislighold
Ved vesentlig mislighold av betaling kan Oppegård kommune inndra SFO-plassen. Normalt gjør kommunen dette med en måneds varsel. Kommunen tvangsinnfordrer forfalte, ubetalte betalingsterminer etter gjeldende bestemmelser.