SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til barn på 1. – 4. trinn. Kommunen tilbyr også SFO-plasser til barn med særskilte behov opp til 10. trinn.

SFO-tilbudet kommer i tillegg til daglige undervisningstid og strekker seg utover skoleåret. På SFO tar vi utgangspunkt i barnas behov for tilsyn, omsorg, sosial læring og lek. Vi tilrettelegger tilbudet ut fra det enkelte barns alder, funksjonsnivå og interesser. Ansatte i SFO og skole samarbeider, så dagen blir best mulig for barna. Rektor er øverste administrative og faglige leder for skolefritidsordningen. SFO-leder er daglig leder.

Åpningstid

SFO er åpen 11 måneder i året. Tilbudet er stengt i fire hele uker i tilknytning til juli. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret. Se oversikt over ferie og fridager.
Åpningstid er hverdager, kl. 07.30 - 17.00 (før og etter undervisningstid). Ferietilbudet har åpent hele dagen, dvs. kl. 07.30 - 17.00.

Du kan velge mellom 5, 4, 3 eller 2 dagers opphold per uke, med eller uten tilbud i skolens ferier.

Betaling

Du betaler for SFO hver måned med unntak av juli. I august og juni betales det halv sats av ordinær betalingssats. Ønsker du tilbud om SFO i skolens ferier, kommer betaling for dette i tillegg. Betalingsterminene følger kalendermånedene. Tilbudet i skolens ferier betales i august og februar.

Oppsigelse

Oppsigelsesfristen er 2 mnd. fra 1. eller 15. i måneden. Ved oppsigelse av ferietilbudet gjelder følgende frister: 1. november for vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret.