Samarbeidsutvalg

Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) der ansatte, foreldre, elever og rektor deltar.

I Oppegård deltar også politisk valgte representanter i SU.

SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Referater fra SU sendes Utvalg for kultur og oppvekst til orientering.