Oppegård kommunes foreldreutvalg

OKFU er en forkortelse for Oppegård kommunes foreldreutvalg. OKFU er satt sammen av en foreldre representant fra hver av grunnskolene i Oppegård kommune. Utvalget fungerer som bindeledd og samarbeidsorgan mellom skolene og kommuneadministrasjonen.

Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole og Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) på sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet foreldreorgan. I omkring 180 av landets 430 kommuner er det opprettet foreldreutvalg på kommunalt nivå på frivillig basis. Hensikten med det kommunale foreldrerådet er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.

OKFU engasjerer seg i saker av felles interesse for alle skoleelever og deres foreldre i Oppegård. Utvalget er høringsorgan for kommunen i skolerelaterte saker og OKFU ønsker å være en positiv pådriver i utviklingen av skoletilbudet i Oppegård.

OKFU er også en arena for utveksling av informasjon mellom FAUene ved de forskjellige skolene i kommunen. Gjennom dette arbeidet ønsker OKFU å bidra til ideskaping, erfaringsutveksling og kompetansebygging i arbeidet for å gi våre barn et best mulig skoletilbud og en tryggest mulig oppvekst.

OKFU arrangerer hver høst Temamøte for alle foreldre i kommunen.

Har du spesielle saker du ønsker OKFU skal engasjere seg i så kan du ta kontakt med FAU ved din skole – som så vil fremme saken for OKFU.

Her finner du vedtektene til OKFU.