Foreldreutvalg for grunnskolen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i skolen.

FUG er opptatt av:

  • hjem-skole-samarbeid
  • å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.
  • FUG oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, nestleder, fem medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i skolen. Medlemmene skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- eller kommunenivå.

FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9. Det nåværende FUG ble oppnevnt i statsråd 16. desember 2011 for perioden 2012-2015.

FUGs sekretariat består av ti ansatte og holder til i Oslo. Du finner mer informasjon om FUG på deres nettsider.