Foreldreråd og FAU

Ved hver skole skal det være et foreldreråd, der foreldre som har barn på skolen er medlemmer.

Foreldrerådet skal ivareta foresattes felles interesser og bidra til at foreldrene medvirker aktivt til å skape et godt skolemiljø.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), som vanligvis består av foreldrekontakter. FAU behandler saker på vegne av foreldrerådet. Arbeidsutvalget velger to representanter og to vararepresentanter til Samarbeidsutvalget.