Elevundersøkelser

Brukerundersøkelsene gir elever, lærere og foresatte mulighet til å si sin mening sin om læring og trivsel i opplæringen.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en nasjonal, nettbasert spørreundersøkelse som er obligatorisk for elever på 7. og 10. trinn. Her kan elevene gi sin vurdering av skolen anonymt. Hensikten er at elevene skal kunne påvirke sin opplæringssituasjon og si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives.

ZERO-undersøkelsen

Hver høst foretas en mobbeundersøkelse blant skolens elever på 2.-7.trinn. Når resultatene foreligger gjennomgås samlet resultat i plenum og hvert trinn får resultatene som gjelder deres egne elever. Resultatene er grunnlag for eventuelle nye tiltak. Resultatene legges videre frem for SU og FAU.