Brukermedvirkning

Kommunen er opptatt av å ivareta brukermedvirkning i skolen og har flere tiltak:

Elevråd
Alle grunnskoler med 5. - 7. og 8. - 10. årstrinn skal ha et elevråd med representanter for elevene. Elevrådene kan ta opp alle slags saker, men først og fremst saker om skole-, lærings- og arbeidsmiljø samt velferdsinteresser. Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen. Loven gir ikke rådet myndighet til å ta bindende avgjørelser. Elevrådet representerer alle elever ved skolen. Vedtak som fattes her er derfor uttrykk for elevenes vilje, noe rektor vanligvis tar hensyn til. 

Foreldreråd
Alle skoler skal ha et foreldreråd. Foreldre med barn på skolen er medlemmer her. Foreldrerådet ivaretar foresattes felles interesser og bidrar aktivt til et godt skolemiljø. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), som vanligvis består av foreldrekontakter. FAU behandler saker på vegne av foreldrerådet. Arbeidsutvalget velger to representanter og to vararepresentanter til Samarbeidsutvalget.

Oppegård kommunale foreldreutvalg (OKFU)
En representant fra hver skole sitter i OKFU. Leder av utvalget er for tiden Arne-Erik Berntzen. Utvalget er bindeledd og samarbeidsorgan mellom skolene og kommuneadministrasjonen. Arbeidsoppgaver for OKFU er saker av felles interesse for alle skolene i kommunen.

Samarbeidsutvalg
Alle skoler har skal ha et samarbeidsutvalg (SU), der ansatte, foreldre, elever og rektor deltar. I Oppegård deltar også politisk valgte representanter. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Referater fra SU sendes Utvalg for kultur og oppvekst til orientering.

Skolemiljøutvalg
Alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg (SMU). Her er elever, foreldre, ansatte, skolens ledelse og kommunen representert. Antall elever og foreldre skal være i flertall. SMU skal medvirke til et godt skolemiljø og har rett til å uttale seg i alle saker om skolemiljøet. Det skal skrives referat fra møtene.

Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen er en nasjonal, nettbasert spørreundersøkelse. Den er obligatorisk for elever på 7. og 10. trinn. Her kan elevene vurdere skolen anonymt. På denne måten kan de påvirke opplæringssituasjonen og si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel. Undersøkelsen gjennomføres hver vår.

Foreldreundersøkelsen
Foreldreundersøkelsen er en nasjonal, nettbasert, frivillig spørreundersøkelse. Her kan foreldre svare på spørsmål om barnets læringsmiljø og samarbeid mellom skole og hjem. Undersøkelsen gjennomføres hver vår, og foreldre til elever på 3., 6. og 9. trinn blir bedt om å svare.

Barn og unges kommunestyre
Barn og unges kommunestyre (BUK) har to møter i året. Møtene ledes av ordføreren. Det deltar tre elever fra hver skole. Disse er valgt av elevrådet.