Nasjonale prøver

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.

Prøvene gjennomføres om høsten på 5., 8. og 9. trinn, rett etter at elevene har begynt på skolen.

Skal alle elever ha nasjonale prøver?

Nasjonale prøver er som hovedregel obligatorisk. Elever med vedtak om spesialundervisning, og elever fra språklige minoriteter med særskilt språkopplæring, kan å få fritak hvis prøven ikke har mye å si for opplæringen. Foreldrene skal uttale seg om eventuelt fritak for sitt barn. Rektor må fatte vedtak.

Hva viser resultatene?

Resultatene fra nasjonale prøver blir både presentert som gjennomsnittstall og som prosentfordeling på nivå 1–3 (tre mestringsnivåer for 5. trinn) eller 1–5 (fem mestringsnivåer for 8. og 9. trinn). Elevene fordeler seg på de ulike mestringsnivåene etter poengsummen de fikk på prøvene. Nivå 3 (5. trinn) og nivå 5 (8. og 9. trinn) er de høyeste nivåene.

Skoleporten

Data fra de nasjonale prøvene offentliggjøres på nasjonalt nivå og på fylkes- og kommunenivå på www.skoleporten.no. Skolekvalitet kan ikke bare måles på bakgrunn av resultater fra nasjonale prøver. Endringer i resultatene fra år til år må knyttes til det skolen ellers vet om elevene og andre forhold som virker inn på resultatene.

Hvordan brukes resultatene?

Skoler og skoleeiere bruker resultatene til å øke kvaliteten på opplæringen. De kan vurdere sin egen utvikling fra år til år ved å sammenlikne egne resultater med landsgjennomsnittet. Lærerne får oversikt over resultatene til elevene de har ansvar for. Det er utviklet veiledningsmateriell som forklarer hvordan de følger opp resultatene overfor enkeltelever og grupper. Læreren skal informere eleven og foreldrene om resultater fra prøvene. Rektor har et særlig ansvar for å analysere resultatene, følge opp og sørge for erfaringsutveksling i lærergruppen.

Du finner mer informasjon om nasjonale prøver på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.