Skolebruksplan

Skolebruksplan for Oppegård kommune 2016-2030 ble vedtatt av kommunestyret 9. mai 2016. Planen viser den videre utviklingen av skoleanleggene og skolestrukturen i Oppegård kommune.

Planen viser skolekapasitet, forventet elevtallsutvikling, skolekretsgrenser og tilstanden på skoleanleggene. Den sier noe om hva kommunen bør vurdere når det gjelder skolestruktur og omtaler alternative modeller. Planen gir også et grovt bilde av økonomiske konsekvenser og investeringsbehov på kort og lang sikt.

Etter at planen var til behandling i kommunestyret 9. mai 2016, ble planen vedtatt med følgende punkter:

 • Ny skolestruktur
  Frem mot 2030 skal Oppegård kommune utvikle en skolestruktur med tre ungdomsskoler og seks barneskoler, der hver ungdomsskole rekrutterer fra to barneskoler.
 • Skolekretsgrenser
  Endring i forskrift om skoletilhørighet blir sendt til levekårsutvalget for behandling. Forskriften skal presisere vilkårene for å innvilge søknader om skolebytte (det vil si at elever får anledning til å gå på en annen skole enn den de formelt tilhører etter skolekretsgrensene). Saken sendes på høring før det fattes endelig vedtak i kommunestyret.
 • Rullerende plan
  Skolebruksplanen skal rullere jevnlig ved at den legges frem for kommunestyret hvert andre år.
 • Plan for kapasitet
  Det skal utarbeides en plan for hvilke tiltak som skal settes inn når elevgrunnlaget overstiger 95 prosent av maksimal kapasitet ved en skole.
 • Tiltak
  Kolbotn skole skal utvides parallelt med at det bygges en ny ungdomsskole for Tårnåsen og Sofiemyr skolekrets.
  Barnetrinnet ved Sofiemyrtoppen skole flyttes til Fløysbonnbygget. Det vil gjøres en vurdering på om bygget skal tilpasses for de minste barna.
 • Plan for gjennomføring
  Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med plan for gjennomføring i handlingsprogrammet for 2017.

Her finner du møteprotokoll og vedtatt skolebruksplan 2016-2030 til kommunestyremøtet 9. mai 2016.

Planen skal rulleres jevnlig. Den skal være grunnlaget for årlige handlingsprogram og videre utvikling av skolene i Oppegård. Alle bevilgninger skjer i forbindelse med kommunestyrets behandling av årlige budsjett og handlingsprogram.

Planprosessen

Rådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe for planen. Arbeidet ble ledet av Jorunn Almaas, kommunalsjef for skole, kvalifisering og barnevern. Arbeidsgruppen har bestått av rådgivere fra Eiendom, Samfunnsutvikling og Organisasjon og tjeneste. Referansegruppen har hatt representanter fra Oppegård kommunes foreldreutvalg (OKFU), rektorene, Utdanningsforbundet og Fagforbundet.

17. november 2015    Temamøte om skolebruksplanen i Levekårsutvalget
2. februar 2016          Nytt temamøte om skolebruksplanen i Levekårsutvalget
8. mars 2016             Skolebruksplanen blir behandlet i Levekårsutvalget og sendt på høring
4. april 2016              Høringsfrist
3. mai 2016               Politisk behandling i Levekårsutvalget
4. mai 2016               Politisk behandling i Formannskapet
9. mai 2016               Politisk behandling i Kommunestyret

Høringsinstanser

Planen ble sendt på høring til følgende instanser:

 • Samarbeidsutvalgene (SU) ved skolene. SU har representanter for elevene, foreldrerådet, ansatte, skoleledelsen og kommunen (oppnevnt av Levekårsutvalget)
 • Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved skolene
 • Kommunalt forum for forebyggende arbeid (KFFA)
 • Oppegård kommunes foreldreutvalg (OKFU)
 • Ungdomsrådet
 • Rådet for funksjonshemmede
 • Utdanningsforbundet
 • Fagforbundet