Planer og rapporter

Her finner du planer og rapporter som er felles for alle skolene i kommunen.

Arbeidet med planene strekker seg over lang tid. Derfor vil enkelte av våre vedtatte planer være gyldige over flere år.

Skolebruksplan

Skolebruksplan for Oppegård kommune 2016–2030 ble vedtatt av kommunestyret 9. mai 2016. Planen viser den videre utviklingen av skoleanleggene og skolestrukturen i Oppegård kommune.

Her finner du mer informasjon om skolebruksplanen.

Strategi for skoleutvikling

Strategi for skoleutvikling i grunnskolen er en overordnet strategi for kvalitetsutvikling av skolene i Oppegård. Politisk og administrativ skoleeier har sammen med rektorene ansvar for å iverksette og følge opp strategien. Strategien peker på satsingsområder for skolene og skolefritidsordningen (SFO) for fem år fremover og bygger på statlige og kommunale styringsdokumenter samt uttrykte statlige signaler.  

Strategien er vedtatt av kommunestyret.

Her finner du Strategi for skoleutvikling 2015–2019.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanseplanen er utarbeidet i samarbeid mellom skoleeier, rektorene og tillitsvalgte. Målet med planen er å øke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen, gjennom å styrke lærernes og rektorenes kompetanse.

Oppegård kommune satser sterkt på kompetanseutvikling for at flest mulig lærere skal få formell kompetanse (studiepoeng) i fag de underviser i. Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet har skoleeiere, lærere og nasjonale utdanningsmyndigheter siden 2009 brukt betydelige ressurser på videreutdanning i prioriterte fag og områder.

Planen er vedtatt av kommunestyret.

Her finner du planen Kompetanse for kvalitet.

Plan for godt læringsmiljø i Oppegårdskolen

Planen handler om hva skolene kan gjøre for å skape gode læringsmiljøer og viser til rutiner for kvalitetssikring av læringsmiljøet. Et godt læringsmiljø er viktig for at elevene skal trives og få lyst til å lære. De skal lære ferdigheter og fag, men også å bli selvstendige samfunnsborgere som kan samarbeide med andre og bygge samfunnet videre.

Skoleeier har overordnet ansvar for at elevene opplever trygghet og sosial tilhørighet på skolen. Det er bestemt i opplæringslovens § 9a-3, også kalt elevenes «arbeidsmiljølov».   

Planen er vedtatt av kommunestyret.

Her finner du Plan for godt læringsmiljø i Oppegårdskolen.

Plan for språkstimulering og lesing

I Oppegård har skolene innarbeidet god kartleggingspraksis, og intensjonen med denne planen er å bistå lærerne i dette arbeidet, samt å videreutvikle enda bedre kartleggings- og evalueringspraksis gjennom hele løpet fra barnehagen og ut grunnskolen. Planen løfter frem noen områder som skal prioriteres for å kvalitetssikre god språk- og leseopplæring. Den løfter også frem gode redskaper for underveisvurdering.

Her finner du Plan for språkstimulering og lesing 2014–2017.

Oppegård kommune har laget et tipshefte til foreldre om lesing. Her finner du gode råd om hva foreldre kan gjøre for å inspirere barna til å lese.

Plan for matematikk og regning

Formålet med denne planen er å sikre en mer sammenhengende opplæring i regning fra barnehagen og gjennom hele grunnskolen. Planen skal også sikre kvalitet i opplæringen i faget matematikk.

I planen skilles det mellom matematikk som fag og regning som ferdighet. Gjennom en felles plan legges det til rette for at lærere i skole og barnehage får et felles eieforhold til begreper og verktøy i regning og matematikk.
Foreldre kan bistå barna sine i matematikk gjennom å bruke tall og regning i dagliglivet.

Her finner du Plan for arbeid med matematikk og regning i barnehage og skole.

Oppegård kommune har laget et tipshefte til foreldre om regning og matematikk. Her finner du gode råd om hva foreldre kan gjøre for å inspirere barna til å regne.

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapporten blir utarbeidet av administrasjonen i samarbeid med rektorene og er utformet etter en elektronisk mal fra Utdanningsdirektoratet der data på utvalgte klassetrinn blir hentet opp fra Skoleporten.no. Tilstandsrapporten lages for hvert skoleår og behandles av kommunestyret.

Opplæringsloven §13-10 fastsetter at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Rapporten er en del av kvalitetssystemet for skolene i Oppegård.

Her finner du tilstandsrapport for grunnskolen i Oppegård:

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016–2017