Erstatning

Erstatning ved skade eller unormal slitasje på Chromebook med tilbehør.

Dersom det oppstår skade/unormal slitasje på Chromebook eller tilbehøret eller den går tapt, kan skolen kreve tapet erstattet av eleven. Dette gjelder hvis skaden/tapet har skjedd med forsett eller grov uaktsomhet. Da vil erstatningsansvaret vurderes i h.h.t skadeerstatningsloven § 1 – 1 (Barns ansvar). I de tilfeller der barnet blir funnet ansvarlig vil kommunen vurdere foreldrenes erstatningsansvar etter skadeerstatningsloven § 1–2.2

Erstatning begrenses oppad til maksimum 2000 kr pr. Chromebook.