En alternativ skoledag 5. - 7. trinn

Alternativ Opplæring tilbyr elever med utfordringer eller lav motivasjon for det ordinære skoletilbudet, en dag på alternativ læringsarena. "Den ene dagen" er et tilbud for en gruppe på 3 - 6 elever på 5. - 7. trinn hver onsdag gjennom hele skoleåret.

Gruppene er satt sammen etter anbefalinger fra PPT. Alle skolene i kommunen kan søke.

Mål

Målet med tilbudet er å gi elever med sosiale-, psykiske- eller atferdsvansker en alternativ dag med hovedfokus på praktisk tilnærming og temabasert opplæring. Undervisningen vil være i tråd med de anbefalinger som er gjort i sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten.

Det er et mål at avbruddet i den vanlige skoleuken fører til bedre fungering og læring de resterende dagene eleven er på nærskolen. For at eleven skal få et best mulig tilbud er det viktig at nærskolen og AO har et tett samarbeid. Det er nærskolen som har hovedansvar for eleven og elevens IOP.

Innhold

AO tenker at elevene «Den ene dagen» og «Den andre dagen» skal få et helt annet tilbud enn det nærskolen kan tilby.

Alternativ opplæring har høy voksentetthet og nødvendig kompetanse til å gi elevene en positiv og lærerik dag på en alternativ læringsarena. Elevene får opplæring i en aktiv skole med mange praktiske oppgaver og en alternativ tilnærming til teorifag. Elevene får god sosial trening i den lille elevgruppa de vil være en del av. Lunsjmåltidene er viet en spesiell plass på AO hvor elevene får enkle praktiske arbeidsoppgaver på kjøkkenet/ute og trening av sosiale ferdigheter står i sentrum.

Alternativ Opplæring vil gjennom året gjennomføre aktiviteter som skogsturer med bygging av gapahuk, rene fotturer m/u hund, bruk av bål, mat på bål, klatring, fisking, sykkelturer, akvariebesøk, bruk av kniv, skiturer, sopp- og bærtur, kart, sporjakt m/u gipsstøp, gårdsarbeid, kartbruk, kanotur, enkel førstehjelp, fotografering, naturkunst, matlaging, kunst og håndverksaktiviteter, m.m.

AO vil knytte deler av undervisningen «inn på tunet» på bondegårder i kommunen. Her vil elevene få nærkontakt med mange ulike husdyr. På gården vil vi kunne lære om, og se verdien av å lage sunn, god og økologisk mat fra nærmiljøet.

Organisering

 «Den ene dagen» vil ha base på Østre Greverud gård. Dette spesifiseres i årshjul og fagplan. Det er nærskolene som sørger for transport til og fra Greverud. AO har ingen minibuss, derfor vil transport av elever foregå i lærernes biler.

Inntaksrutiner og opptak

For at en elev med rett til spesialundervisning skal kunne motta opplæring på en annen opplæringsarena er det noen vilkår som må være oppfylt:

  • eleven har et enkeltvedtak om spesialundervisning (§ 5-1)
  • det skal i sakkyndig vurdering fra PPT være en anbefaling om spesialundervisning på en alternativ læringsarena (AO) en dag per uke
  • det er rektor på nærskolen som fatter vedtak når eleven får plass på «Den ene dagen»
  • nærskolen og AO må ha en skriftlig avtale som ligger til grunn for et godt samarbeid mellom skolene og andre tjenesteytere
  • hovedopptaket for «Den ene dagen» er hvert halvår. Søknadsfristene er 1. juni og 1. desember
  • foresatte søker AO «Den ene dagen»