Skjermet langtidsplass er et tilbud til brukere med langt kommet demens, som ikke er i stand til å bo i eget hjem. En skjermet langtidsplass skal sikre brukeren nødvendig helsehjelp. Hjelpen tilpasses den enkelte ut fra faglige vurderinger.

Hvem kan få tjenesten?
Opphold i institusjon gis etter Helse og omsorgstjenesteloven kap. 3, § 3-2. All hjelp tildeles etter en streng, individuell vurdering, og behovet vurderes fortløpende. Utgangspunktet er at:

 • Brukeren må være bosatt i Oppegård kommune
 • Brukeren skal være grundig undersøkt i forhold til sin demenssykdom og diagnosen langtkommet demens, dvs. alvorlig grad, må være fastslått og dokumentert
 • Brukeren har behov for døgnkontinuerlig tilsyn og pleie
 • Brukerens behov for helsehjelp kan ikke ivaretas i hjemmet

I tillegg må ett av underpunktene oppfylles:

 • Brukeren er urolig, for eksempel vandrer mye, eller har atferd som gjør at han/hun er til fare for seg selv eller andre
 • Brukeren har tilleggslidelser som angst og/eller vrangforestillinger, som gjør at vedkommende fungerer bedre på skjermet enhet enn i ordinær sykehjemsavdeling
 • Brukeren har behov for spesiell tilrettelegging for å mestre dagliglivets gjøremål, for eksempel spise, vaske seg, kle seg og delta i/nyttiggjøre seg sosialt samvær på avdelingen

Innhold i tjenesten
Skjermet langtidsplass er plass i en mindre boenhet, spesielt tilpasset de som bor der. Etter en individuell, faglig vurdering får brukeren spesiell tilrettelegging for å mestre dagliglivets aktiviteter. Videre gis hjelp til tilpasning av hjelpemidler, legetilsyn, medisinhåndtering og tannbehandling. Hvis brukeren, jfr. legeerklæring, ikke er i stand til å håndtere egen økonomi, overtar institusjonen ansvaret for forvaltning av brukerens lommepengedel av folketrygden. Etter fullmakt kan institusjonen i noen tilfeller delegere dette til pårørende/hjelpeverge. Når det ikke lenger er faglig grunnlag for at brukeren skal være på skjermet enhet, vil han/ hun bli flyttet til en ordinær somatisk avdeling. Informasjon om dette vil fremgå i vedtaket til den enkelte.

Pris for tjenesten
Pris beregnes ut fra Forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Hva kan du forvente?

 • Vi yter tjenesten slik det kommer frem i vedtaket, med det innhold som er beskrevet
 • Vi yter tjenesten med respekt for deg og din livssituasjon
 • Vi tilpasser tjenesten til dine behov
 • Vi overholder vår taushetsplikt
 • Vi tar kontakt med Overformynderiet i Follo ved behov for opprettelse av hjelpeverge for deg

Lover og retningslinjer
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Hvordan få tjenesten - søknadsprosess?

 • Søknad sendes skriftlig til Bestillerkontoret: Søknadsskjema
 • Innen to uker sendes bekreftelse på at søknad er mottatt
 • Hvis du får innvilget skjermet langtidsplass, vil det skriftlige vedtaket inneholde opplysninger om hvor du får opphold, tidspunkt for når oppholdet begynner og innhold i oppholdet
 • Søkere kan klage på alle vedtak. Informasjon om klageadgang følger det skriftlige vedtaket

Synspunkter
Hvis du eller din representant opplever at forventingene ikke ivaretas, kan du gi muntlig tilbakemelding, eller sende brev eller e-post til Bestillerkontoret. Se kontaktinformasjon nedenfor. Det kan også gis tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser, som gjennomføres jevnlig. Disse brukes til å forbedre tjenesten.

Kontaktinformasjon
Bestillerkontoret, tlf. 66 81 90 90
Postadresse: Oppegård kommune, Bestillerkontoret, Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Postmottak