Kontaktinformasjon

Undervisningsinspektør og SFO-leder
Hanne Wibe, tlf: 66 81 32 03

Loppa
Baseleder: Anita Melvold Hansen, tlf: 41 36 13 43

Borgen
Baseleder: Annette Johansen , tlf: 41 36 10 17

Maurtua
Baseleder: Anita Pedersen, tlf. 41 36 12 77

 

 

Hva er SFO?

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig, pedagogisk tilbud til barn på 1. – 4. trinn.  Skolefritidsordningen arbeider etter opplæringsloven § 13-7, statlige retningslinjer og Oppegård kommunes vedtekter for skolefritidsordninger vedtatt 01.08.2001.

Tilbudet kommer i tillegg til den daglige undervisningstiden og strekker seg utover skoleårets varighet.  I SFO tar vi utgangspunkt i barnas behov for tilsyn, omsorg, sosial læring og lek. Tilbudet tilrettelegges utfra det enkelte barns alder, funksjonsnivå og interesser.  Barn opp til 10.klasse med særskilte tilsynsbehov tilbys SFO-plass i Oppegård kommune.

Ansatte i fritidsdel og skoledel samarbeider, slik at helheten i dagen blir best mulig for barna.  Rektor er øverste administrative og faglige leder for skolefritidsordningen ved den enkelte skole.  SFO-leder er den daglige leder.

I vår virksomhet har vi følgende overordnete mål

Fritidsordningen skal styrke det helhetlige oppvekstmiljøet for barn ved Kolbotn skole i samarbeid med skolens undervisningsdel, foreldre, frivillige organisasjoner og resten av nærmiljøet. I trygge omgivelser på SFO skal barna få rom og tid til å være barn.

Målsettinger

Vi har fokus på uteliv og barn i bevegelse. Vi arbeider kontinuerlig med å gi barna en kreativ og utviklende hverdag og å gjøre det attraktivt og moro å være ute i trygge og forutsigbare rammer. Vi har fokus på positiv forsterkning ved trening av sosiale ferdigheter. Vi ønsker, så langt det er mulig, å kunne tilby barna et variert lekemiljø med en viss grad av bevegelsesfrihet i forhold til utearealene. Barna skal ha frihet i valg av aktiviteter, frihet til ikke å gjøre noe, og de skal få tilbud om enkel mat hver dag. Vi er ute hver dag og forsøker å gi barna spesielle opplevelser i naturen.

Serviceerklæring

Det er utarbeidet en egen serviceerklæring for skolefritidsordningen.