Hva er SFO?

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig, pedagogisk tilbud til barn på 1. – 4. trinn.  Dette er hjemlet i opplæringsloven § 13-7.

Tilbudet kommer i tillegg til den daglige undervisningstiden og strekker seg utover skoleårets varighet.  Opplegget i SFO tar utgangspunkt i barnas behov for tilsyn, omsorg, sosial læring og lek. Tilbudet tilrettelegges utfra det enkelte barns alder, funksjonsnivå og interesser.  Barn opp til 10.klasse med særskilte tilsynsbehov tilbys SFO-plass i Oppegård kommune.

Ansatte i fritidsdel og skoledel samarbeider, slik at helheten i dagen blir best mulig for barna.  Rektor er øverste administrative og faglige leder for skolefritidsordningen ved den enkelte skole.  SFO-leder er den daglige leder.

Åpningstider

Morgenåpning:  kl. 07.30 - skolestart
Ettermiddag:     skoleslutt - kl. 17.00