Elektroniske tjenester

Skjemaer

De elektroniske skjemaene nedenfor kan brukes med eller uten innlogging. Hvis du velger å logge inn, kan du lagre utkast, få forhåndsutfylte felt og oversikt over skjemaer du har sendt inn tidligere. 

Les om sikkerhet og personvern for bruk av elektroniske skjemaer.

Tjeneste Elektroniske skjemaer skjemaer i PDF
Arbeid    
Fritids-/støttekontakt 
- registrering
Søk elektronisk  
Ledig stilling Søk elektronisk  
     
Bolig og eiendom     
Boligtilskudd Søk elektronisk   
Gjenfylling av nedgravd oljetank Søk elektronisk Skjema
Ildsted - innrapportering Skjema  
Konsesjon, erverv av fast eiendom Søk elektronisk   
Kommunal bolig   Skjema
Ungdomsbolig   Skjema
     
Individ og samfunn    
Generell henvendelse til kommunen Send elektronisk   
Søknad om kommunal vigsel   Skjema
Vigselsattest fra Skatteetaten - Prøvingsattest Se Skatteetaten  
Hjelpeverge Se Fylkesmannen  
Høringssvar Send elektronisk   
Klage Send elektronisk   
Spørsmål til spørretimen Send elektronisk  
Valg - innføring i manntallet   Skjema
Referansegruppe Kolbotnvannet Søk elektronisk  
     
Kultur, idrett og fritid    
Driftstilskudd til frivillige organisasjoner Søk elektronisk Aktivitetsplan
(vedlegg)
Produksjons- og arrangementstilskudd for kulturtiltak Søk elektronisk   
Tilskudd til lokale kulturbygg Søk elektronisk  
Kulturskole Søk plass elektronisk   
Ledsagerbevis Søk elektronisk Skjema
Lekeplass - tilskudd Søk elektronisk  
Lokaler og anlegg - leie til arrangement Søk elektronisk   
Lokaler og anlegg - sesongleie Søk elektronisk   
Nærmiljøtiltak   Skjema
Spillemidler - forhåndsgodkjenning Søk elektronisk   
     
Natur og miljø    
Renovasjon - avfallsbeholder Søk elektronisk  
Utslippstillatelse Søk elektronisk   
     
Næring    
Fyrverkeri - oppskyting Follo Brannvesen  
Kunnskaps-/etablererprøve Meld opp elektronisk   
Lokaler - frisør, hudpleie, tatovering mm Søk elektronisk   
Omsetningsoppgave alkohol Søk elektronisk  
Salgsbevilling alkohol gruppe 1 Søk elektronisk   
Serveringsbevilling Søk elektronisk  
Skjenkebevilling Søk elektronisk   
Skjenkebevilling - én anledning Søk elektronisk   
Skjenkebevilling - én anledning, endring Søk elektronisk   
Skjenkebevilling - åpent arrangement Søk elektronisk  
     
Omsorg, trygd, sosiale tjenester    
Avlastning   Skjema
Barnevern - bekymringsmelding   Skjema
Bolig og avlastning for funksjonshemmede Søk elektronisk   
Bostøtte Skjema Husbanken  
Fysio-/ergoterapi - henvendelse   Skjema
Kommunal bolig   Skjema
Miljøarbeidertjeneste   Skjema
Omsorgslønn Søk elektronisk   Skjema
Pleie- og omsorgstjenester   Skjema
Psykisk helsetjeneste - henvendelse   Skjema
Støttekontakt - søke om å få tjenesten   Skjema
Støttekontakt - søke om ta oppdrag   Skjema
Trygde-/omsorgsbolig   Skjema
Trygghetsalarm   Skjema
     
Skatter og avgifter    
Skatt - nedsettelse/ettergivelse (billighet) Søk elektronisk   
Skatteattest Søk elektronisk  
     
Barnehage, skole og utdanning    
Barnehage, redusert betaling   Skjema
Grunnskole - søknad om skoleplass   Skjema
Søknad om permisjon i grunnskolen   Skjema
Grunnskoleopplæring voksne   Skjema
Flyttemelding   Skjema
Norskkurs, betalingsavtale   Skjema
Opplæring i norsk med samfunnskunnskap   Skjema
PPT - henvisning barn under skolepliktig alder   Skjema
PPT - henvisning elever   Skjema
PPT - henvisning voksne   Skjema
Norsk og Samfunnskunnskap - påmelding   Skjema
Samtykke, overføring fra barne- til ungdomsskole   Skjema
SFO - innmelding Søk elektronisk  
SFO - endring og oppsigelse Søk elektronisk  
SFO - inntektsopplysninger til søknad om redusert betaling   Skjema
Voksenopplæring   Skjema
     
Trafikk, reiser, samferdsel    
Egenkontroll, entreprenør   Skjema
Gravetillatelse Søk elektronisk  
Motorferdsel i utmark Søk elektronisk   
Parkeringsgebyr - klage Klag elektronisk  Skjema
Parkeringskort for forflytningshemmede
(HC-parkering)
Søk elektronisk  Skjema