Dagens samfunnsutfordringer er komplekse, og offentlig sektor kan ikke lenger løse alle utfordringer alene. Norske kommuner utfordres i stadig større grad til samskapt innovasjon.

Tiden frem til kommunesammenslåing

1. januar 2020 slås Ski og Oppegård kommune sammen til Nordre Follo kommune. I tiden frem til sammenslåingen skal de to kommunene finne frem til fellesarenaer og samarbeidsformer, skape en felles plattform og kultur, og ny organisering av tjenestene basert på innbyggerne i Nordre Follos behov.

NAV i Ski og Oppegård har som ledd i dette arbeidet gått sammen for å utvikle de nye tjenestene i Nordre Follo, gjennom fag- og tjenesteutvikling, systematisk brukermedvirkning og forpliktende samarbeid på tvers av avdelinger og sektorer.

Invitasjon til seminar

Den 26. september inviteres du, enten du er næringsdrivende, offentlig ansatt eller fra frivillig sektor, inn i arbeidet med å bygge en lokal innovasjonsøkologi på tvers av de tradisjonelle samfunnsinndelingene mellom privat, offentlig og frivillig sektor. Sammen kan vi optimalisere, re-designe og samutvikle de offentlige tjenestene.

Tid og sted

Seminaret holdes i Kolben kino 26. september fra kl. 10.00 til kl. 16.00.