Folkehelse

Oppegård kommune har lang tradisjon for å sette helse- og miljøspørsmål på dagsorden. Målet om bærekraftig utvikling er godt forankret politisk og i kommunens plan- og styringsdokumenter.

Kommunen har forpliktet seg til å koble aktuelle utfordringer innenfor folkehelse og miljø til utviklingen av Oppegård som lokalsamfunn og tjenesteutøver. Kommuneplanens hovedmål er at Oppegård skal ha en bærekraftig samfunnsutvikling, som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag i dag og i fremtiden. Folkehelseloven gir føringer for arbeidet. Alle virksomheter skal vurdere helsefremmende og forebyggende tiltak innenfor sine ansvarsområder.

Temaer

For å tydeliggjøre at utviklingen av lokalsamfunnet også påvirker folkehelsen og miljøet, legger Oppegård vekt på følgende temaer:

  • Livsstil som bidrar til god helse
  • Levende lokaldemokrati og samfunnsliv
  • Gode bo- og nærmiljøer
  • Trygghet og tilhørighet
  • Ta vare på jorda

Kommunen kan ikke gjøre alt dette alene. Innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner må stå sammen med kommunen om felles innsats for et bærekraftig samfunn.

Nettverk og kompetanse

For å utveksle erfaring og kunnskap med andre kommuner, deltar Oppegård i to folkehelse- og miljønettverk:

Sunne kommuner

Oppegård er medlem av «Sunne kommuner – WHOs norske nettverk», som er en del av WHO Healthy Cities. Nettverkets formål er å styrke lokalt folkehelsearbeid gjennom et forpliktende nettverkssamarbeid. Nettverket er et forum for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å utvikle og iverksette helsefremmende prosesser gjennom en tverrfaglig arena bestående av politikere, fagpersoner og administratorer. Nettverket arbeider for å fremme helhetstenkning i lokalt folkehelsearbeid og kommunalt planarbeid, der det legges vekt på forebyggende strategier og helsefremmende aktiviteter.

Sunne kommuner

Regionalt partnerskap for folkehelse

I folkehelseloven heter det at fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene og være pådriver og samordne dette, blant annet gjennom partnerskap. Oppegård kommune er med i regionalt partnerskap for folkehelse i Akershus. Akershus er Fyrtårn for folkehelse og har etablert «Partnerskap for folkehelse» med alle kommunene i fylket. Partnerskapet jobber med utvikling av folkehelseprogram, forankring i plan- og styringsverktøy, samarbeid med frivillig sektor og næringsliv m.fl.

Partnerskap for folkehelse i Akershus
 

Aktuell informasjon

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer