Pårørende kan når som helst ringe avdelingen eller avdelingssykepleier. Gjør en avtale om møte i forkant.  

Innkomst- og oppfølgingssamtale

Når pasienten kommer til sykehjemmet avtaler vi innkomstsamtale med pårørende. Samtalen vil finne sted så raskt som mulig etter flytting til sykehjemmet. Her utveksler vi informasjon om pasienten og sykehjemmet og avtaler oppfølging. Pårørende vil bli kontaktet dersom det skjer endring i pasientens helse og livssituasjon.

Kontaktperson

For pasienter med flere pårørende velges det ut en hovedpårørende. Vedkommende får ansvar for å dele informasjon med de andre pårørende. Pasienten får en tjenesteansvarlig (sykepleier) og en primærkontakt (hjelpepleier/helsefagarbeider). Informasjon om dette finnes på pasientens rom.

Pårørendemøter

Vi arrangerer pårørendemøter hvert halvår, enten fellesmøter eller møter på avdelingene. På disse møtene orienterer vi om aktuelle saker ved sykehjemmet.  
Pårørende er velkommen til å ta kontakt med virksomhetsleder og avdelingssykepleier ved behov.