Da ansatte i UTE reparerte et rør på baksiden av Kolben i august 2017 oppdaget de et sminkepapir. I dette røret skulle det kun gå overvann (regnvann fra tak). De ansatte varslet kommunens driftspersonell umiddelbart. De så raskt at noen rør var blitt feilmontert da Kolben ble bygget.

Alle toaletter og utslagsvasker i Kolben ble stengt og sjekket ved hjelp av fargetester. Resultatet viste at fire personaltoaletter med tilhørende vasker var koblet feil. Disse ble reparert i løpet av kort tid.

Kommuneledelsen, kulturhusledelsen, kommuneoverlegen og politisk ledelse ble orientert om hendelsen. 

Fulgte kommunens rutiner

Saken ble håndtert i henhold til kommunens rutiner. Ved mindre, ikke akutte forurensninger blir det sendt varsel om pålegg til grunneier, jfr. forurensningslovens kap. 7. Ansatte i UTE varslet først pålegget per telefon slik at driftspersonell kunne overta saken på stedet. Deretter sendte virksomhetsleder i UTE et brev til Eiendomsavdelingen og påla dem å utbedre feilen. Eiendom rettet feilen og svarte på brevet.

Ikke hemmelighold

Kommunen har ikke holdt noe hemmelig i denne saken. Hemmelighold er bevisst handling om å skjule informasjon. Korrespondanse i tilknytning til denne saken er journalført og offentlig tilgjengelig. Pålegget fra UTE og svaret fra Eiendom er registrert som ekspedert i sak-/arkiv systemet (ESA) og kommer de på postlistene. De er søkbare i tre måneder og kommunen oppbevarer papirversjon i seks måneder. 

Lekkasjen hadde små konsekvenser

Rådmannen vurderte konsekvensene av lekkasjen som små og gikk derfor ikke ut med aktiv informasjon til innbyggerne. Utslippet var lite og på et sted som ikke hadde helsemessig betydning for innbyggerne siden Kolbotnvannet ikke er badevann. Dette var heller ikke et akutt utslipp og det ble raskt stoppet.  

Vi vet ikke eksakt hvor mye kloakk/fosfor som har lekket ut i Kolbotnvannet og hva det betyr for vannkvaliteten. Det finnes ikke målinger fra tiden før Kolben ble bygget. Virksomhetsleder Heidi Tomten i UTE anslår at utslippet fra Kolben var ca. 3,5 kg fosfor i løpet av ett år. I 2015 beregnet NIVA fosfortilførslene fra Augestadbekken og Skredderstubekken til å være 157 kg. Det vil si at utslippet fra Kolben utgjorde drøyt 2 % av tilførslene fra disse to bekkene. Fosfor i bekkene kommer først og fremst fra andre feilkoblinger og utette avløpsrør. Fosfortilførslene varierer fra år til år og har vært både større og mindre enn i 2015.

Rådmannen beklager

Det er stor oppmerksomhet om Kolbotnvannet og rådmann Lars Henrik Bøhler beklager at han ikke har orientert om saken i dokumenter til Utvalg for miljø og plan selv om lekkasjen hadde små konsekvenser.